Програм за развој и иновације предузећа Западног Балкана

                                            

Програм за развој предузећа и иновација Западног Балкана (Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility – WB EDIF), покренула је Европска унија 2012. године као свеобухватни скуп мера за  побољшање приступа малих и средњих предузећа (МСП) изворима финансирања и, шире, општи економски развој Западног Балкана. Циљ Програма је подстицање и промовисање настанка нових и развој постојећих иновативних предузећа са високим потенцијалом за раст, као и настанак регионалног тржишта предузетног капитала. Од почетних 145 милиона евра, Програм ће ефективно располагати са 300 милиона евра за директно финансирање МСП.  

Програмом координира Европски инвестициони фонд, а реализује се у сарадњи са економијама западног Балкана, Европском комисијом, Европском инвестиционом банком и Европском банком за обнову и развој. 

Кроз Програм су успостављена четири комплементарна механизма финансијске подршке за МСП:

  1. Фонд за иновативна предузећа (Enterprise Innovation Fund ENIF) – Фонд предузетног капитала за финансирање иноватних МСП у почетној фази развоја;
  2. Фонд за развој предузећа (Enterprise Expansion Fund ENEF) – Фонд развојног капитала који се  фокусира на већ успостављена МСП са високим потенцијалом за растом, а којим управља Европска банка за обнову и развој;
  3. Кредитна линија за гарантовање кредитирања (Guarantee Facility GF), чији је циљ побољшање могућности приступа МСП финансирању од стране банака, као и потенцијално смањење трошкова задуживања путем осигурања кредитног портфолија финансијским посредницима. Овом компонентом управља Европски инвестициони фонд;
  4. Техничка подршка (TA Facility), чији је циљ да унапреди регулаторни оквир од значаја за иновативна МСП са високим потенцијалом раста, кроз подршку земљама учесницама овог програма при спровођењу приоритетних реформи.

Фонд за иновативна предузећа 

Фонд за иновативна предузећа (Enterprise Innovation Fund ENIF) је фонд предузетног капитала у чијем су фокусу иновативна МСП на Западном Балкану. Стратегија ЕНИФ је да инвестира у локалне тимове изванредних вештина са амбицијом и потенцијалом да се развијају регионално или глобално.

ЕНИФ је основан 2015. године као независно тело, а њиме управља South Central Ventures који има канцеларије у Београду, Скопљу и Загребу. 

За више информација можете се обратити на: info@sc-ventures.com


Фонд за иновациону делатност је учествовао у покретању Програма, а овлашћен је од стране Владе Републике Србије да учествује у његовом раду и координира у име Републике Србије. За потребе учешћа Републике Србије као инвеститора у Фонду за иновативна предузећа средства су обезбеђена са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја.