Владе широм света суочавају се са све већим захтевима за бољим пружањем услуга својим грађанима. Будући да су технолошка решења која унапређују живот грађана све доступнија, грађани очекују да ће и државна управа понудити сличан степен погодности, сигурности и приступачности у пружању услуга и комуникацији као што je то случај са другим технологијама у свом свакодневном животу. Као одговор, државе се окрећу GovTech-у, приступу у модернизацији јавног сектора којим се промовише једноставна, ефикасна и транспарентна државна администрација са фокусом на грађанe. Један од начина у овом приступу је сарадња јавног сектора са иновативним субјектима, који користећи податке, дисруптивне технологије и иновативне методологије, креирају производе и услуга којима се решавају изазови у јавном сектору.

GovTech програм има за циљ да подржи примену нових технологија у кључним јавним секторима, као што су здравство, образовање, транспорт и мобилност, паметни градови, енергетика, пољопривреда, водопривреда, заштита животне средине, финансије, социјална заштита, правосуђе и безбедност, туризам, култура, унапређивање позадинских процеса у јавној администрацији, инклузија и приступачност. Овај програм је осмишљен да унапреди пружање јавних услуга кроз повећање ефикасности и смањење трошкова уз помоћ решења која ће понудити стартапи и други иновативни субјекти, као и научноистраживачке организације.

У оквиру Прве фазе програма Фонд позива све субјекте јавног сектора да поднесу пријаву у којој кандидују проблеме, односно изазове са којима се суочавају, а за које на тржишту није доступно адекватно решење. Од пристиглих пријава изазова, комисија Фонда ће на основу јасно дефинисаних критеријума, изабрати оне за које ће се у наредној фази тражити иновативно решење.

У оквиру Друге фазе програма, иновативни субјекти и научноистраживачке организације биће позвани да поднесу пријаву са јасно дефинисаним иновативним решењима за изабране изазове јавног сектора. У идеалном сценарију, очекује се да субјекти којима буде додељено финансирање кроз овај програм развију прототип, спроведу пилот или финални производ или услугу коју ће одабрани субјект јавног сектора имплементирати.

Изазов представља било који проблем са којим се неки јавни субјект суочава и за који до сада на тржишту не постоји готово или одрживо решење

Изазов може да пријави било који јавни субјект, односно јавна институција, која припада некој од следећих категорија:

• директни и индиректни буџетски корисници Републике Србије, аутономне покрајине и локалне самоуправе;
• Народна банка Србије;
• јавне агенције основане у складу са законом који уређује јавне агенције, укључујући све регулаторне и надзорне институције, комисије, заводе, фондове, савете и друге субјекте чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа или су под контролом државе;
• сви органи и организације који су основани законом или чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа, као и тела чији су оснивачи ти органи и организације;
• јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа, као и субјекти чији је оснивач јавно предузеће;
• правна лица над којима Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања.

Јавни субјекти могу да пријаве своје изазове тако што ће, у периоду док је јавни позив отворен, попунити и оверити предефинисани образац Пријава изазова (доступан на линку), а потом га у .pdf формату послати на електронску адресу govtech@inovacionifond.rs.

Да, јавни субјект може пријавити један или више изазова са којима се суочава.

Да, уколико се више јавних субјеката суочава са истим изазовом, заједничка пријава је могућа.

Процена поднетих Пријава изазова врши се на основу следећих критеријумима:

  • Опис проблема чије решавање је могуће уз помоћ нових технологија што би резултирало значајним побољшањем ефикасности или смањења трошкова за јавни субјект – 25 бодова;
  • Јасно дефинисане потребе јавног субјекта и прецизно дефинисана циљна група – 25 бодова;
  • Посвећеност јавног субјекта решавању изазова, у смислу обезбеђивања тима за ангажовање током израде решења и отвореност за сарадњу са иновативним субјектом, која подразумева и обезбеђивање подршке у фази развоја и тестирања (Представник тима јавног субјекта узеће учешће у Другој фази програма, односно у процесу избора решења за дати изазов.) – 35 бодова;
  • Усклађеност са националним и ресорним стратегијама и приоритетима – 15 бодова.

Максимални број бодова који једна пријава може добити је 100. Пријаве изазова које буду оцењене са 80 или више бодова биће одобрене за Другу фазу програма.

Посвећеност тима значи да јавни субјект треба да успостави тиму Првој фази приликом пријаве изазова, а који ће бити актвно укључен у процес израде решења са изабраним иновативним субјектом у оквиру Друге фазе. У том смислу јавни субјект који кандидује изазов треба да води рачуна да његов тим буде стручан и посвећен.

Процену и избор Пријава изазова за учешће у Другој фази Програма врши Комисија коју формира Фонд за иновациону делатност, а коју чине један представник Кабинета председника Владе, један представник Министарства науке, технолошког развоја и иновација и један представник Фонда за иновациону делатност.

Не, јавни субјект у оквиру GovTech програма не врши плаћања и нема никакве финансијске обавезе према иновативном субјекту који развија решење за изазов. Фонд за иновациону делатност финансира развој решења кроз доделу гранта иновативном субјекту у оквиру друге фазе програма.

Током развоја решења, јавни субјект је у обавези да формира тим који ће уско сарађивати са иновативним субјектом / научноистраживачком организацијом која буде развијала решење, да обезбеди адекватно окружење, односно услове за неометан развој решења, буде доступан и ефикасан у пружању информација и сл.

Јавни субјект ће имати могућност да развијено решење користи у свом пословању.

Нова интелектуална својина и know-how који могу бити створени током израде решења припадају иновативном субјекту/ научноистраживачкој организацији.