Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije

Fond je jedina državna organizacija specijalizovana za pružanje podrške inovacionoj delatnosti i upravljanje finansijskim sredstvima za podsticanje inovacija, kojoj je taj mandat dat zakonom.

Srbija je jedna od prvih zemalja u regionu koja je usvojila takozvani inovacioni imperativ – ideju da uspešno učestvovanje u svetskoj privredi zasnovanoj na znanju podrazumeva sposobnost prilagođavanja i unapređivanja tehnoloških i istraživačkih kapaciteta zasnovanih na saradnji javnog i privatnog sektora.

Aktivan od 2011. godine, Fond za inovacionu delatnost je pionir u institucionalnom sprovođenju ovog imperativa u delo – prvenstveno uvećanjem kapaciteta startapa i raspoloživih resursa za njihov rast. Fond je, tako, i deo šire državne inovacione strategije.

Vizija Fonda je da, kao ključni državni akter u razvoju inovacionog sistema Srbije, doprinese privrednom razvoju zemlje podržavajući stvaranje inovacija, jačanje veze između nauke i privrede, osnivanje novih i osnaživanje postojećih preduzeća sa inovativnim potencijalom, kroz različite finansijske instrumente.

Misija Fonda je da podržava razvoj inovacija kroz odgovarajuće instrumente finansijske, tehničke i savetovadne podrške, u cilju osnaživanja inovativnih preduzeća i jačanja veze između istraživanja i razvoja sa jedne i poslovog sektora sa druge strane, poštujući najviše etičke, finansijske i poslovne standarde i prakse. 

Fond ima za cilj da unapređuje veze između nauke, tehnologije i privrede i doprinosi podsticanju razvoja inovativnog preduzetništva i to tako što:

  • podržava inovativno preduzetništvo, posebno u ranoj fazi razvoja;
  • povezuje naučno-istraživačke organizacije i privatna preduzeća radi razvoja i komercijalizacije inovacija;
  • novim proizvodima, tehnologijama i uslugama omogućava izlazak na tržište;
  • utemeljuje dugoročnu institucionalnu podršku države inovativnom preduzetništvu u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, organizacijama, donatorima i privatnim sektorom.

Podrška Evropske unije Fondu, od početka njegovog operativnog rada 2011. godine, daje presudan podsticaj finansiranju inovacija u Srbiji i jačanju veza između istraživačkog i privatnog sektora. Iz IPA fondova za programe Fonda do sada je izdvojeno više od 17,5 miliona evra. Ujedno, jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije je unapređenje konkurentnosti nauke, istraživanja i inovacija u funkciji privrednog razvoja, što se ogleda u obezbeđivanju većih sredstava za finansiranje inovacija posredstvom Fonda, naročito od 2018. godini.

Fond za inovacionu delatnost je uspostavio nezavisnu upravljačku strukturu sa razvijenim sistemom međunarodne revizije projekata i uglednom Ekpertskom komisijom koju čine međunarodni stručnjaci i stručnjaci iz dijaspore sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju tehnoloških kompanija, naučnim istraživanjima, komercijalizaciji i investiranju u inovacije.

Od početka rada do danas, preko Fonda za inovacionu delatnost je odobreno 31,2 miliona za  227 inovativna projekta, 3,2 miliona evra za 632 inovaciona vaučera i 580 hiljada evra za podršku pri transferu tehnologije. Ukupno je odobreno nešto više 37,2 miliona evra. Na sve javne pozive podneto je više od 3.380 prijava inovativnih projekata.

Podsticanjem inovativnog preduzetništva i jačanjem veze između nauke i privrede Fond za inovacionu delatnost, pod okriljem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz svesrdnu podršku Evropske unije i Svetske banke, ulagaže velike napore u stvaranju pozitivnog okruženja radi podrške uspostavljanju ekonomije zasnovane na znanju.