PROGRAM SERBIA VENTURES

Program je dizajniran da podstakne privatne investitore, pojedince visoke neto vrednosti i institucije da se upuste u finansiranje startapa sa visokim potencijalom za rast tako što će osnovati fondove preduzetničkog kapitala u Srbiji.

Ovo nije neophodno u trenutku podnošenja prijave. Kako bi se prijavio, Podnosilac prijave mora da bude registrovan u APR-u u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću ili akcionarskog društva, bez specifičnih zahteva u pogledu šifre delatnosti. Da bi Podnosilac Prijave na kraju mogao da dobije sredstva od FID-a u okviru ovog programa, Podnosilac Prijave mora biti u potpunosti registrovan i licenciran od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i APR-a kao društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima i treba da registruje i licencira fond preduzetničkog kapitala.

Ne postoji formalno definisan minimalni iznos, dok je maksimalni iznos koji FID može dodeliti po svakom dobitniku 5M EUR. Ovaj iznos je baziran istovremeno na iznosu koju Podnosilac prijave potražuje od FID-a i koji FID na kraju odobri nakon faze evaluacije Prijava. 

Program ne definiše minimalni iznos sredstava koji je neophodan za osnivanje fonda preduzetničkog kapitala. Podnosilac prijave mora da demonstrira da njihov predloženi fond, koliki god on bio, može funkcionisati na efikasan i održiv način koji može obezbediti dobar povraćaj na investiciju za sve partnere u fondu preduzetničkog kapitala.

Ne. Prema odredbama Zakona o privrednim društvima, podružnica ili filijala nema status pravnog lica i stoga ne zadovoljava kriterijum podobnosti koji se odnosi na ovaj aspekt u okviru programa.

Najmanje 150% iznosa koji FID investira u fond preduzetničkog kapitala dobitnika mora biti izdvojeno za početna i naknadna ulaganja u startape u Srbiji u „seed“i serija A fazi razvoja. Ovo uključuje investiranje u entitete koje je primalac investicije (srpski startap) osnovao u drugim geografskim lokacijama zbog praktičnih razloga prikupljanja kapitala (na primer, preduzeće osnovano u Delaveru, SAD, čiji su krajnji vlasnici isti vlasnici kao i vlasnici srpskog startapa u čiju propoziciju vrednosti fond preduzetničkog kapitala planira da investira). Logika iza ovoga je da sredstva mogu biti uplaćena od strane fonda preduzetničkog kapitala ka startapovom entitetu u SAD kako bi se stimulisalo dalje prikupljanje kapitala, dok će entitet u SAD preneti sredstva u Srbiju kako bi se podmirile svakodnevne poslovne operacije startapa.

FID će angažovati nezavisnu tročlanu investicionu komisiju u vidu profesionalca sa međunarodnim poznavanjem i bogatim praktičnim iskustvom u industriji preduzetničkog kapitala.

Program nema formalnu definiciju ključnog ograničenog partnera ili „anchor“ investitora.

Kompanija koja se prijavi za ovaj program, a čija prijava bude odobrena za finansiranje, mora postati društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima licencirano u Srbiji i potom mora inkorporirati i licencirati fond preduzetničkog kapitala u Srbiji kako bi na kraju mogla da dobije sredstva od FID-a. Podnosilac prijave teoretski može imati dodatne suosnivače u svojoj strukturi i može upravljati sa nekoliko alternativnih investicionih fondova u skladu sa odgovarajućim pravnim okvirima i zahtevima.

Ne. Kompanija koja se prijavi za program mora postati društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima. Nije moguće osnovati drugu kompaniju kako bi se implementirao program.

Ne. Ova registracija se vrši pre potpisivanja ugovora o finansiranju, nakon što Fond obavesti Podnosioca prijave da je njihova prijava odobrena za finansiranje.

FID distribuira sredstva na osnovu poziva za uplatu kapitala koje upućuje društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima, u skladu sa dinamikom i uslovima definisanim u ugovorima o ograničenom partnerstvu.

Ne. Jedan Podnosilac prijave može dobiti finansiranje samo za jedan fond preduzetničkog kapitala kroz ovaj program.

Ne. Program zahteva da dobitnik finansiranja osnuje fond preduzetničkog kapitala kao pravno lice.

Ne. Namere ograničenih partnera (investitora) se na kraju definišu kroz ugovor o ograničenom partnerstvu između menadžera i finansijera fonda. FID ne insistira na specifičnoj formi namera i dozvoljava da se različiti tipovi namera obezbede u fazi prijave (pisma o namerama, korespondencija, itd.).

Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima mora obezbediti najmanje 1% ukupnog kapitala koji bude prikupljen.

FID nema predefinisanu stopu povraćaja u strukturi ovog programa. Podnosilac prijave mora da predloži stopu povraćaja za svoj fond i da objasni logiku iza ovog razmišljanja. Stopa povraćaja se razlikuje u odnosu na industriju u kojoj fond preduzetničkog kapitala planira da se takmiči i povezane rizike, naročito zato što postoje razne strateške industrije i polja interesovanja.

Ovo pitanje će na kraju biti odlučeno između svih partnera u odgovarajućim partnerskim ugovorima, ali je načelni stav FID da se koristi pari-passu pristup.

Zakon o alternativnim investicionim fondovima ne definiše master-feeder relaciju. Ako struktura koja se predlaže u Prijavi sadrži odlučivanje i deljenje resursa sa spoljnim fondom preduzetničkog kapitala ili društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima na način koji može biti posmatran kao master-feeder odnos, Podnosilac prijave mora da demonstrira sposobnost društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima i samog alternativnog investicionog fonda koji bi bio osnovan u Srbiji da funkcioniše na nezavisan i održiv način.