Програм раног развоја

Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту.

Јавни позив за Програм раног развоја

На основу чл. 8. Закона о буџету РС за 2018. годину („Сл. гласник РС”, број 113/17), Закључка Владе РС 05 Број: 401-968/2018 од 6. фебруара 2018. године и ради реализације Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС – Међународни уговори”, број 24/15-4)

Фонд за иновациону делатност
објављује

Јавни позив за Програм раног развоја (MINI GRANTS Program)

Циљ Програма је да подстакне стварање иновативних предузећа заснованих на знању, кроз оснивање стартап и/или спиноф компанија у приватном сектору, тако што ће обезбедити финансирање за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом које поседују велики потенцијал за комерцијализацију.

Трајање пројекта у оквиру Програма раног развоја може бити највише до 12 месеци.

Износ финансирања који Фонд за иновациону делатност додељује у оквиру Програма раног развоја  износи највише 85% укупно одобреног буџета пројекта и укупни износ финансирања од стране Фонда за иновациону делатност не може бити већи од 80,000 евра. Најмање 15% укупно одобреног буџета пројекта мора да обезбеди подносилац пријаве из других приватних извора независно од Фонда за иновациону делатност.

Услови учешћа у Програму

Услови које морају испунити подносиоци пријава за финансирање у оквиру Програма раног развоја, описаним у Приручнику Програма раног развоја:

 • Подносилац пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
 • Подносилац пријаве је микро или мало привредно друштво у складу са важећим Законом о рачуноводству Републике Србије;
 • Подносилац пријаве је приватно привредно друштво (најмање 51% у приватном власништву).
 • Подносилац пријаве је привредно друштво у већинском српском власништву (у власништву српског држављанина- ималац пасоша)

Неподобни подносиоци пријава за Програм раног развоја:

 • Подносилац пријаве је финансиран кроз било који од програма Фонда за иновациону делатност за исте или сличне активности;
 • Подносилац пријаве је прикупио ЕУР 500,000 или више из различитих извора финансирања (капитал, задуживање или грант), јавних или приватних
 • Подносилац Пријаве је у већинском власништву (више од 50%) матичног друштва које је: 1. Прикупило/примило ЕУР 500,000 или више, укупног финансирања (капитал, задуживање, грант или њихова комбинација), из јавних или приватних извора, или 2. Остварило приходе, или је део групе која је остварила приходе веће од ЕУР 2,500,000 у току било које од претходних година.
 • Против подносиоца пријаве се води поступак стечаја или ликвидације у тренутку подношења пријаве;
 • Подносиоцу пријаве је изречена трајна или привремена забрана обављања пословне делатности;
 • Подносилац пријаве није измирио све обавезе по основу примењивих пореза, доприноса  и осталих такси, у складу са националним прописима;
 • Подносилац пријаве пријављује по трећи пут предлог пројекта који је суштински исти, или веома сличан као било која два претходно пријављена предлога пројекта (тј. базира се на суштински истој или сличној иновативној технологији, производу или услузи и пословном плану);
 • Подносилац пријаве већ спроводи пројекат у оквиру Фондовог Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација или Програма сарадње науке и привреде у тренутку подношења пријаве.

Додела средстава у оквиру Програма раног развоја врши се у складу са правилима о додељивању државне помоћи, као што је представљено у Правилнику Фонда за иновациону делатност о правилима државне помоћи и одговарајућем закону којим се уређује примање државне помоћи.

Средства за реализацију Програма раног развоја се могу користити за финансирање следећих категорије трошкова:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању;
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације

Средства Програма раног развоја се не могу користити за:

 • Отплаћивање камата или дуга који постоје према било коме;
 • Плаћања и провизије за могуће губитке или дугове у будућности;
 • Порезе, укључујући ПДВ, царине и накнаде;
 • Ставке које се већ финансирају кроз други оквир, програм или компанију/институцију;
 • Губитке по основу негативних курсних разлика, накнаде и казне;
 • Маркетинг, трошкове продаје и дистрибуције за промоцију технологије, производа или услуге;
 • Трошкове репрезентације;
 • Трошкове регрутовања, пресељења или претплате;
 • Путне трошкове (укључујући дневнице);
 • Куповину земљишта или зграда, укључујући било какво реновирање;
 • Активности које су наведене у Прилогу А (Изузеци) у Оквирном програму заштите животне средине јавно објављеног 8. маја 2015. доступан http://www.innovationfund.rs/documents/Mini_Grants_2017/Environmental_and_Social_Management_Framework_ENG.pdf
 • Исплату готовине са наменског рачуна пројекта.

Потребна документација

Да би се пријава узела у разматрање, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање пријава у електронском облику кроз интернет портал Фонда за иновациону делатност. Комплетан сет неопходне документације је доступан на интернет порталу Фонда за иновациону делатност и порталу Програма раног развоја (http://www.inovacionifond.rs/program-ranog-razvoja-o-programu/ ). Подносиоци пријава су у обавези да користе предефинисане обрасце докумената за пријаву које обезбеђује Фонд за иновациону делатност.

Да би се пријавили за финансирање Подносилаци Пријаве су у обавези да поднесу следећу документацију:

 • Изјава Подносиоца пријаве за финансирање;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација  пројекта;
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (енг. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5);
 • Финансијски извештаји за текућу године, где је применљиво.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања пројекта, поднесена документација предлога пројеката мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво.

Могуће је подношење само једне пријаве.

Крајњи рок за подношење пријава је 1. јун 2018. године до 15 часова.

Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање пријава неће бити узете у разматрање.

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма раног развоја и сет неопходне документације доступни су на: http://www.inovacionifond.rs/program-ranog-razvoja-o-programu/

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирањеhttp://www.inovacionifond.rs/prijava/

Фонд за иновациону делатност

Научно-технолошки парк „Београд“

Вељка Дугошевића 54, секција Б4, II спрат

Контакт: minigrants@inovacionifond.rs