Јавни позив за Програм сарадње науке и привреде

Јавни позив је затворен.

Јавни позив за Програм сарадњe науке и привреде

На основу чл. 8. Закона о буџету РС за 2018. годину („Сл. гласник РС”, број 113/17), Закључка Владе РС 05 Број: 401-968/2018 од 6. фебруара 2018. године и ради реализације Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 24/15-4, са изменама и допунама у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 48-6875/2018 од 30. јула 2018. године)

Фонд за иновациону делатност
објављује

Јавни позив за Програм сарадње науке и привреде (Collaborative Grant Scheme for R&D Organizations and Private Sector Enterprises)

Циљ Програма сарадње науке и привреде је да унапреди индустријска истраживања подстичући предузећа из приватног сектора и јавне научноистраживачке организације да спроводе заједничке пројекте из области истраживања и развоја са идејом да креирају нове или унапреде постојеће комерцијално исплативе производе и услуге, као и иновативне технологије са значајним утицајем на будући развој и тржишним потенцијалом.

Услови учешћа у Програму

 • Подносилац Пријаве мора бити конзорцијум који испуњава следеће критеријуме, као што је описано у Приручнику Програма сарадње науке и привреде (Приручник)
 • Главни подносилац Пријаве из конзорцијума мора бити микро, мало или средње привредно друштво у већинском приватном власништву, основано у Србији у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије, са годишњим пословним приходом од најмање 200,000 евра (у последњој фискалној години, или у текућој години уколико је применљиво) и мора бити профитабилно;
 • Конзорцијум мора укључивати најмање једну јавну научноистраживачку организацију као Главног коподносиоца Пријаве, регистровану и акредитовану у Србији у складу са важећим законом о научноистраживачкој делатности Републике Србије, релевантну за област индустрије и технологију која је описана у предложеном пројекту;
 • Поред обавезног Главног подносиоца и Главног коподносиоца Пријаве наведених горе, конзорцијум може укључивати и друга микро и мала привредна друштва из приватног сектора и/или научноистраживачке организације, како домаће, тако и стране, и иновационе центре у Србији као Коподносиоце Пријаве, док год је њихово ангажовање оправдано развојним потребама Предлога Пројекта;
 • Конзорцијум не може имати више од пет (5) чланова.

Захтеви везани за интелектуалну својину и know-how
Од чланова конзорцијума се захтева да постигну општи договор о власништву над интелектуалном својином и правима и употребе пре него што поднесу пријаву за овај програм и прихвате све опште принципе везане за интелектуалну својину наведене у Приручнику и у Изјави подносиоца Пријаве.

Износ финансирања Програм ће покрити максимално 70% укупних трошкова за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве микро или мало предузеће и максимално 60% укупних трошкова пројекта ако је Главни подносилац Пријаве средње предузеће, с тим да финансирање које Фонд обезбеђује не може бити веће од 300,000 евра по пројекту. Најмање 30% од укупно Одобреног Буџета Пројекта за микро и мала предузећа и 40% за средња предузећа мора бити обезбеђено од стране Подносиоца Пријаве из других, приватних извора, независно од Фонда или било којих других програма финансирања из јавног сектора.

Трајање пројекта у оквиру Програма суфинансирања иновација може бити највише до 2 године.

Неподобни подносиоци пријава за Програм суфинансирања иновација:

 • Конзорцијум који је финансиран кроз било који од програма Фонда за иновациону делатност за исте или сличне активности; 
 • Конзорцијум против којег се води поступак стечаја или ликвидације у тренутку подношења пријаве;
 • Конзорцијум коме је изречена трајна или привремена забрана обављања пословне делатности;
 • Конзорцијум који није измирио све обавезе по основу примењивих пореза, доприноса  и осталих такси, у складу са националним прописима;
 • Подносилац пријаве који пријављује по трећи пут предлог пројекта који је суштински исти, или веома сличан као било која два претходно пријављена предлога пројекта (тј. базира се на суштински истој или сличној иновативној технологији, производу или услузи и пословном плану);
 • Главни подносилац Пријаве који већ спроводи пројекат у оквиру Фондовог Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација или Програма сарадње науке и привреде у тренутку подношења пријаве. 

Додела средстава у оквиру Програма сарадње науке и привреде врши се у складу са правилима о додељивању државне помоћи, као што је представљено у Правилнику Фонда за иновациону делатност о правилима државне помоћи и одговарајућем закону којим се уређује државна помоћ. 

Средства за реализацију Програма сарадње науке и привреде се могу користити за финансирање следећих категорије трошкова:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању;
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

Порез на додату вредност (ПДВ) није дозвољен трошак.

Критеријуми процене који ће се користити за евалуацију подобних Пријава су:

 • Квалификације менаџмента и кључног особља и способност конзорцијума да реализује пројекат;
 • Квалитет и потенцијал за сарадњу чланова конзорцијума;
 • Иновативна технологија, производ или услуга; јасно одређена и неспорна права интелектуалне својине и њен потенцијал;
 • Јасна тржишна потреба, конкурентска (по могућству глобална или ЕУ) позиција и потенцијал за комерцијализацију;
 • Ниво суфинансирања, коришћење средстава и адекватност буџета пројекта (предност ће бити дата Пријавама са вишим нивоом суфинансирања);
 • Квалитетно развијен организациони дизајн и систем управљања пројектом (укључујући јасне улоге, задужења, овлашћења и одговорности за све чланице конзорцијума и квалитетно осмишљен процес контроле учинка и стратегију управљања ризиком).

Потребна документација

Да би се Пријава узела у разматрање, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање Пријава у електронском облику кроз интернет портал Фонда за иновациону делатност. Комплетан сет неопходне документације је доступан на интернет порталу Фонда за иновациону делатност и порталу Програма суфинансирања иновација (http://www.inovacionifond.rs/cgs-o-programu/). Подносиоци Пријава су у обавези да користе предефинисане обрасце докумената за пријаву које обезбеђује Фонд за иновациону делатност.

Да би се пријавили за финансирање Подносилаци Пријаве су у обавези да поднесу следећу документацију: 

 • Изјаву Подносиоца пријаве за финансирање;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентацију пројекта;
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (енг. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5);
 • Финансијски извештаји Главног подносиоца Пријаве за претходне 2 године, где је применљиво.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања пројекта, поднесена документација предлога пројекта мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво. 

Могуће је подношење само једне пријаве по јавном позиву у својству Главног подносиоца Пријаве, док исто предузеће може учествовати као Коподносилац Пријаве у другим Пријавама. Не постоје ограничења по питању броја пријава у којима научноистраживачка организација може учествовати као Главни коподносилац Пријаве, али њена доступност мора бити јасно наглашена у предлогу пројекта.

Крајњи рок за подношење пријава је 28. децембар 2018. године до 15 часова.

Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање пријава неће бити узете у разматрање. 

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма сарадње науке и привреде и сет неопходне документације доступни су на: http://www.inovacionifond.rs/cgs-o-programu/ 

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: http://www.inovacionifond.rs/prijava/

Фонд за иновациону делатност
Научно-технолошки парк „Београд“
Вељка Дугошевића 54, секција Б4, ИИ спрат
Контакт: cgs@inovacionifond.rs