ПРОГРАМ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЈЕ

Програм трансфера технологије намењен је јачању способности и ефикасности трансфера технологије. Истраживачима, кроз различите услуге, помаже да комерцијализују своје проналаске.

Проналазак је јединствени или нови уређај, метод, састав или процес. Неки проналасци могу бити заштићени као патент. Патент пружа правну заштиту подносиоцу пријаве проналаска и препознаје проналазак дефинисан патентним захтевима. Процедура и захтеви за патентирање проналазака могу да буду различити у зависности од државе и процес одобравања патента може често да буде скуп.

Трансфер технологије је термин који се користи да се опише формални пренос права другој страни за коришћење и комерцијално искоришћавање нових открића и проналазака – резултата научних истраживања. Научноистраживачке организације врше комерцијализацију кроз формалну правну заштиту технологије (нпр. уз помоћ патената или ауторских права), а потом и лиценцирање ових проналазака. Најбитнији кораци у овом процесу укључују откривање проналаска, патентирање проналаска пре објаве (нпр. у научном часопису), и лиценцирање права над овим проналасцима парнтеру из индустрије ради даљег комерцијалног развоја.
 

Подносилац је јавна научноистраживачка организација која има економска права (у целости или парцијално) над предметном интелектуалном својином. Главни истраживач, као креатор интелектуалне својине, је обично контакт особа у пословима и контактима са Фондом ради достављања информација и потребних докумената у вези са поднетом пријавом на ТТ Програм. Главни истраживач је такође одговоран за имплементацију испред Подносиоца пријаве у случају да је додељена финансијска подршка у оквиру ТТ Програма: Однос између Подносиоца пријаве и Главног истраживача је дефинисана уговором о раду или неким другим уговором, Законом о научноистраживачкој делатности или било којим другим уговором између њих који је на снази.

Ниво технолошке спремности (енг. Technology Readiness Level- TRL) је метод за процену технолошке зрелости критичних елемената технологије. TRL се одређује у поступку процене технолошке спремности који испитује прогрмаске концепте, технолошке захтеве и демонстриране могућности технологије. TRL је базиран на скали од 1 до 9, где 9 означава најзрелију технологију. Коришћење TRL-а омогућава конзистентну, униформну дискусију о фази технолошке зрелости за различите типове технологија.

Прихватљиви кандидати су све јавне институције за истраживање и развој у Србији, као и све друге институције и организације у Србији које су акредитоване за истраживање и развој (укључујући приватне), као што су: институти, факултети, истраживачки институти, иновациони центри и друге институције за истраживање и развој у Србији.

Листа акредитованих научноистраживачких организација је доступна на линку.

Евалуацију врши тим стручних рецензената који ће бити ангажовани за евалуацију свих пројектата који испуњавају услове за додељивање подршке од стране Фонда. 

Позив за подношење предлога пројеката је континуално отворен. Подносиоци могу да очекују одлуку у року од 30-45 дана од тренутка кад добију потврду пријема пријаве пројекта кроз Портал Фонда.

ТТФ Програм може да понуди савет у вези са техничким детаљима у току припреме Пријаве, поготово код формулара за откривање проналаска (Invention Disclosure Form – IDF). Тим Фондаа може објаснити заинтересованима да боље разумеју потребу за састављањем што квалитетнијег описа проналаска, укључујући његове кључне елементе. У случају да вам је потребна помоћ у том смислу, такође вам препоручујемо да контактирате Центар за трансфер технологије на вашем Универзитету или вашој организацији уколико такав центар постоји.

Имајте на уму да тим Фонда не може да вам помогне у креирању самог садржаја Пријаве.

Фонд ће разматрати све Пријаве где постоји јасно дефинисано власништво над интелектуалном својином и где постоји евидентни тржишни потенцијал. Међутим, Подносиоци пријава су у обавези да користе обрасце за пријаву које је Фонд припремио и који су израђени у складу са захтевима ТТ Програма. Ови обрасци су доступни на сајту Фонда: http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/.

Да. Ово је у ствари веома битан део целокупног процеса. Успешна комерцијализација проналаска је ретко могућа без учешћа самог. Главног истраживача На самом почетку, Главни истраживач је одговоран за достављање докумената за пријаву на Програм. У даљим фазама, он учествује у спровођењу стратегије комерцијализације заједно са тимом Комерцијалним саветником како би се успоставио контакт са потенцјалним комерцијалним партнерима са којима је сам Главни истраживач у контакту или који су му познати.

Не постоји јединствен тачан одговор на ово питање, будући да иновације могу да имају драстично различите путеве изласка на тржиште. Уколико је Главни истраживач компетентан, предложена технологија високо квалитетна, постоје јасан тржишни потенцијал и заинтересовани клијенти, читав процес може да буде завршен у року од неколико месеци.

Уобичајено је потребно од 6 до 24 месеца да се пројекат адекватно припреми како би био комерцијално спреман за представљање потенцијаним клијентима.

У случају да интелектуална својина Подносиоца, која је прихваћена од стране Фонда, није комерцијализована, односно да Фонд не може да закључи трансакцију за време трајања Програма, Подносилац и сам Главни истраживач могу слободно располагати предметном интелектуалном својином и покушати комерцијализацију на било који други начин. Не постоје никакве пратеће обавезе према Фондуу у том смислу.

Све услуге у вези са комерцијализацијом интелектуалне својине намењене јавном научно-истраживачком сектору су бесплатне. Међутим, у случају успешне комерцијализације који се генерише приход већи од 25.000 евра, Фонд може да затражи надокнаду трошкова везаних за заштиту интелектуалне својине, које је Фонд платио у корист Подносиоца.

Да, могуће је подношење више пријава од стране једног подносиоца. Међутим, само један Пројекат може бити одобрен и у процесу имплементације. 

 

Ниво технолошке спремности (енг. Technology Readiness Level - TRL) је уобичајена скала за утврђивање нивоа развијености технологије. Пре подношења самог пројекта, бићете у обавези да сами урадите процену TRL-а на Порталу Фонда. У вези са тим Фонд је припемио објашњење за читаву скалу TRL-а које је доступно на сајту Фонда секцији Документација 2021.

У случају да имате питања у вези са поступком процене TRL-а, можете да контактирате тим Фонда или Центар за трансфер технологије на вашем универзитету ради појашњења.

Не. Сва документација у вези са Пријавом мора бити поднета у електронској форми кроз Портал Фонда.

Документ који је већ постављен се може мењати више пута пре него је Пројекат званично поднет. Када су сви финални документи из Пријаве постављени на Портал, неопходно је притиснути Submit дугме да би Пријава била послата и самими тим валидна. Једном када је Пријава поднета, није могуће уношење измена у документима, осим ако то не буде формално дозвољено од стране Фонда.

Не. Фонд не финансира истраживање. Подносиоци могу да се пријаве за услугу подршке при комерцијализацији, која је основна услуга ТТ Програма. Уколико буде процењено од стране екстерних стручњака за комерцијализацију да пројекат може да има користи од додатног развоја или заштите интелектуалне својине, у циљу повећања комерцијалног потенцијала проналаска, финансијска подршка може бити одобрена.

Патентирање и трошкови у вези са поступком патентне заштите су дозвољена трошковна категорија за пројекте којима је одобрна подршка у комерцијализацији у оквиру ТТ Програма. 

Да, кроз правила Закона о јавним набавкама. Сви награђени у могу користити своје интерне процедуре набавке у складу са важећим националним законима и прописима.

Интелектуална својина обухвата литерарне, уметничке и научне радове; извођења уметника; фонограми и емитовања; проналасци из свих области људског деловања, научна открића; индустријски дизајн; робне марке, комерцијална имена и назнаке; заштита против нелојалне конкуренције и сва остала права која произилазе из интелектуалних активности у области индустрије, науке, литературе и уметности.

Права интелектулане својине се односе на креације ума над којима је успостављен легални монопол у складу са законом од стране назначених власника. Ова права се признају креаторима интелектуалне својине и укључују: жигове, ауторска права, патенте, индустријске дизајне а у неким државама и пословне тајне. Уметничка дела која укључују музичка и литерарна дела, открића, проналаске, речи, фразе, симболе и дизајне могу бити заштићена правима интелектуалне својине.
 

Стање технике обухвата све што је дато на увид јавности писаним или усменим путем, коришћењем, или на било који други начин пре датума подношења ријаве патента.

Не. Уколико су резултати истраживања објављени и проналазак је стављен на увид јавности, од тог тренутка проналазак је део познатог стања технике. Да би добио патентну заштиту, проналазак мора да буде нов на дан подношења патентне пријаве. Уколико је проналазак део познатог стања технике, као такав он не испуњава критеријум новости, што је неопходно за признање патента. После подношења пријаве патента, Главни истраживач је слободан да објави своје резултате истраживања без опасности да угрози новост свог проналаска.

Да. Међутим, јако је важно да се сви ови материјали који се уступају другима документују и да се јасно назначе услови коришћења. Често је неопходно коришћење уговора о поверљивости података или уговора о трансферу материјала, како би се заштитили резултати истраживања и/или права интелектуалне својине са тим у вези.

Не. Ни у ком случају Фонд не преузима власништво над постојећом или будућом интелектуланом својином Подносиоца.

У Србији, истраживање финансирано из јавних извора и права интелектуалне својине у вези са њим су власништво послодавца (нпр. универзитета, факултета или института) и послодавац има право да заштити предметну интелектуалну својину. Изузетак је интелектуална својина која потпада у област ауторских права. За ту интелектуалну својину послодавац је власник економских права (права на комерцијално искоришћавање) у првих 5 година након стварања ауторског дела. После 5 година сва права се преносе на аутора. Међутим, ово се не односи на софтвер где послодавац задржава сва економска права.

Комерцијаизација интелектуалне својине кроз ТТ Програм се спроводи кроз учешће свих страна које имају еконмски интерес. Уобичајено је послодавац Главног истраживача научноистраживачка организација (нпр. универзитет, факултет или институт) која је носилац економских права, док је Главни истраживач власник моралних права (нпр. право да буде наведен као аутор дела). Поред моралних права, Главни истраживач има право на минимум 50% добити из прихода од комерцијализације, у случају када је истраживање финансирано из јавних извора.

Власници права интелектулане својине могу пренети своја права (део права или у целости) и ово је један од процеса који ће бити подржан у склопу ТТ Програма.