Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije

Fond je jedina državna organizacija specijalizovana za pružanje podrške inovacionoj delatnosti i upravljanje finansijskim sredstvima za podsticanje inovacija, kojoj je taj mandat dat zakonom.

Srbija je jedna od prvih zemalja u regionu koja je usvojila takozvani inovacioni imperativ – ideju da uspešno učestvovanje u svetskoj privredi zasnovanoj na znanju podrazumeva sposobnost prilagođavanja i unapređivanja tehnoloških i istraživačkih kapaciteta zasnovanih na saradnji javnog i privatnog sektora.

Aktivan od 2011. godine, Fond za inovacionu delatnost je pionir u institucionalnom sprovođenju ovog imperativa u delo – prvenstveno uvećanjem kapaciteta startapa i raspoloživih resursa za njihov rast. Fond je, tako, i deo šire državne inovacione strategije.

Vizija Fonda je da, kao ključni državni akter u razvoju inovacionog sistema Srbije, doprinese privrednom razvoju zemlje podržavajući stvaranje inovacija, jačanje veze između nauke i privrede, osnivanje novih i osnaživanje postojećih preduzeća sa inovativnim potencijalom, kroz različite finansijske instrumente.

Misija Fonda je da podržava razvoj inovacija kroz odgovarajuće instrumente finansijske, tehničke i savetovadne podrške, u cilju osnaživanja inovativnih preduzeća i jačanja veze između istraživanja i razvoja sa jedne i poslovog sektora sa druge strane, poštujući najviše etičke, finansijske i poslovne standarde i prakse. 

Fond ima za cilj da unapređuje veze između nauke, tehnologije i privrede i doprinosi podsticanju razvoja inovativnog preduzetništva i to tako što:

  • podržava inovativno preduzetništvo, posebno u ranoj fazi razvoja;
  • povezuje naučno-istraživačke organizacije i privatna preduzeća radi razvoja i komercijalizacije inovacija;
  • novim proizvodima, tehnologijama i uslugama omogućava izlazak na tržište;
  • utemeljuje dugoročnu institucionalnu podršku države inovativnom preduzetništvu u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, organizacijama, donatorima i privatnim sektorom.

Podrška Evropske unije Fondu, od početka njegovog operativnog rada 2011. godine, daje presudan podsticaj finansiranju inovacija u Srbiji i jačanju veza između istraživačkog i privatnog sektora. 

Fond za inovacionu delatnost je uspostavio nezavisnu upravljačku strukturu sa razvijenim sistemom međunarodne revizije projekata i uglednom Ekpertskom komisijom koju čine međunarodni stručnjaci i stručnjaci iz dijaspore sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju tehnoloških kompanija, naučnim istraživanjima, komercijalizaciji i investiranju u inovacije.

Pogledajte rezultate programa Fonda

Podsticanjem inovativnog preduzetništva i jačanjem veze između nauke i privrede Fond za inovacionu delatnost, pod okriljem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz svesrdnu podršku Evropske unije i Svetske banke, ulagaže velike napore u stvaranju pozitivnog okruženja radi podrške uspostavljanju ekonomije zasnovane na znanju.