Inovacioni vaučeri

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

Inovacioni vaučeri

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava mikro, malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.

Visina iznosa finansiranja:

 • do 800.000 dinara po pojedinačnom inovacionom vaučeru, odnosno 60% ukupnih troškova usluge, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV)
 • najmanje 40% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih izvora nezavisno od Fonda.

Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera u ukupnom maksimalnom iznosu do 2.400.000 dinara.

Uslovi za konkurisanje:

Za podnosioca prijave

 • mikro, mala i srednja preduzeća osnovana u skladu sa trenutno važećim srpskim zakonom o privrednim društvima i registrovana u Agenciji za privredne registre
 • sa sedištem u Srbiji
 • u većinskom privatnom vlasništvu (51%)

Za pružaoca usluge

 • naučnoistraživačke organizacije iz javnog sektora registrovane u Srbiji (minimum 51% direktno ili indirektno u državnom vlasništvu)
 • naučnoistraživačke organizacije akreditovane za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (uključujući i one u privatnom vlasništvu).

Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na:  https://enauka.gov.rs/           

Usluge koje se finansiraju:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Validacija tehnologije;
 • Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja);
 • Tehno-ekonomska analiza u vezi sa uslugom koja se pruža. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe;
 • Specifična stručna obuka u vezi sa razvojem tehnološkog rešenja. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe.

Važnost vaučera: 6 meseci od datuma potpisivanja Ugovora o dodeli i korišćenju inovacionog vaučera

Način prijave: Celokupni postupak prijave se odvija putem Fondovog internet portala.  

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija

Dodeljivanje inovacionih vaučera se odvija po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva i to u roku od sedam radnih dana, od dana dostavljanja prijave.

Finansiranje kroz Program inovacionih vaučera je usklađeno sa Strategijom pametne specijalizacije koja se fokusira na četiri prioritetne oblasti:

 • Hrana budućnosti;
 • Informacione i komunikacione tehnologije;
 • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
 • Kreativne industrije.

Minimum 70% dostupnog budžeta Fonda za pojedinačni javni poziv biće opredeljeno za projekte koji spadaju u gorepomenute oblasti, dok će preostalih maksimum 30% biti dodeljeno projektima iz svih ostalih oblasti.

Uslovi Programa: detaljno u Priručniku

Javni poziv: Otvoren

Kontakt: ivauceri@inovacionifond.rs 

 

                   

 

 

 

Sredstva za realizaciju inovacionih vaučera obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije.