Serbia Ventures AI

Program je dizajniran da podstakne kvalifikovane pojedince, privatne investitore i institucije da se aktivno uključe u finansiranje startapa sa visokim potencijalom za rast koji razvijaju inovativne proizvode zasnovane na veštačkoj inteligenciji tako što će osnovati fond preduzetničkog kapitala u Srbiji.

Serbia Ventures - AI

Program je dizajniran da podstakne kvalifikovane pojedince, privatne investitore i institucije da se aktivno uključe u finansiranje startapa sa visokim potencijalom za rast koji razvijaju inovativne proizvode zasnovane na veštačkoj inteligenciji tako što će osnovati fond preduzetničkog kapitala u Srbiji. Kroz ovaj program, Fond za inovacionu delatnost će investirati u fond preduzetničkog kapitala u Srbiji u ulozi ograničenog partnera i pomoći da se stvori značajan tržišni efekat na inovacioni ekosistem u Srbiji.

Iznos finansiranja:

 • Maksimalni iznos finansiranja koji Fond može investirati u budući fond preduzetničkog kapitala je 5.000.000 evra, uz ograničenje da Fondova investicija ne može premašiti 50% ukupnog iznosa sredstava koje će fond preduzetničkog kapitala na kraju prikupiti. Budući fond preduzetničkog kapitala mora investirati minimalno 150% iznosa finansiranja Fonda za inovacionu delatnost u srpske startape.

Uslovi konkurisanja

Da bi se smatrao podobnim za učešće u ovom programu, Podnosilac Prijave mora:

 • Biti registrovan u APR-u kao pravno lice u formi DOO, ili kao DZUAIF licencirano od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije;
 • Biti u vlasništvu generalnih partnera u fondu preduzetničkog kapitala definisanih u Prijavi. Ukoliko prijavu podnosi pravno lice u formi DOO fizička lica koja su ujedno i generalni partneri iz prijave na program Serbia Ventures AI moraju biti isključivi vlasnici privrednog društva koje podnosi prijavu na program;
 • Osigurati da ukupan doprinos generalnih partnera predstavlja najmanje 1% prikupljenog kapitala;
 • Dostaviti sadržaj Prijave kako je predviđeno u odeljku „Sadržaj Prijave i instrukcije za podnošenje Prijave'' ovog priručnika.

U trenutku prijavljivanja za Program, Podnosilac Prijave nije u obavezi da bude licenciran od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Ukoliko finansiranje bude odobreno od strane Fonda, Dobitnik finansiranja biće u obavezi da pre potpisivanja Ugovora o ulaganju sa Fondom bude u potpunosti registrovan i licenciran od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i APR-a kao pravno lice registrovano posebno za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima – DZUAIF) kao i da registruje alternativni investicioni fond (fond preduzetničkog kapitala) u Srbiji i dobije odgovarajuću licencu u skladu sa zahtevima propisanim od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i drugim važećim zakonskim zahtevima.

Oblast tehnologije/industrijski sektor: Da bi bio u skladu sa zahtevima Programa, DZUAIF će morati da uloži najmanje 70% sredstva iz budućeg fonda preduzetničkog kapitala u startape koji razvijaju rešenja bazirana na veštačkoj inteligenciji.

Trajanje investicije Fonda za inovacionu delatnost: 10 godina sa opcijom produženja trajanja u skladu sa pravilima Programa, pravilima poslovanja samog fonda preduzetničkog kapitala i ugovora sa ograničenim partnerima.

Dokumentacija koja se mora dostaviti u Prijavi:

 • Izjava podnosioca prijave (potpisana, u PDF formatu);
 • Biznis plan, dostavljen u slobodnom formatu na engleskom jeziku, koji bi idelano trebalo da bude obima do 25 stranica A4 formata i mora da sadrži:
  • Opis rukovodećeg tima fonda preduzetničkog kapitala (tj. generalnih partnera) uključujući njihove profile, iskustvo, pravnu/upravljačku strukturu;
  • Prethodno uspešno iskustvo rukovodećeg tima (engl. track record) ukoliko postoji, ili potvrdu mekih ili tvrdih veština i resursa tima, pre svega iz oblasti veštačke inteligencije, koji bi obezbedili uspešno funkcionisanje predloženog fonda preduzetničkog kapitala;
  • Pregled tržišta i mapiranje sektora visokog potencijala i/ili mogućih investicionih prilika;
  • Strategiju alokacije kapitala (uključujući veličinu fonda, relevantne vremenske okvire ulaganja i prodaje, segmentaciju ciljnog tržišta, ciljne podsektore, prognozu dinamike mogućih investicionih prilika i demonstraciju sposobnosti pronalaženja i pribavljanja visokokvalitetnih investicionih prilika, itd.);
  • Ključne uslove (uključujući naknadu za upravljanje, prenesenu kamatu, minimalnu stopu prinosa, ciljnu unutrašnju stopu povraćaja na investiciju, podsticaje, zatvaranje fonda, itd.).

Javni poziv: Otvoren do 24. septembra 2024. godine do kraja dana.

Prijave moraju biti dostavljene putem Fondovog portala na engleskom jeziku: PRIJAVA

Kontakt: serbiaventures@inovacionifond.rs