Иновациони ваучери

Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту.

Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски механизам који има циљ да подстакне мала и средња предузећа да користе услуге научноистраживачког сектора како би подигла ниво иновативности својих производа и постала конкурентнија на тржишту. На овај начин се жели подстаћи да мала и средња предузећа користе услуге јавних научно-истраживачких организација како би побољшали своје производе, процесе, вештине и услуге, и тако унапреде своју укупну конкурентност.

Микро, мала и средња предузећа су правна лица која се разврставају према важећем закону којим се регулише област рачуноводства и то на следећи начин:

У микро правна лица разврставају се она правна лица која не прелазе два од следећих критеријума:

1) просечан број запослених 10;

2) пословни приход 700.000 ЕУР у динарској противвредности;

3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.

Мала правна лица су правна лица која прелазе два критеријума која се односе на микро правна лица, али не прелазе два од следећих критеријума:

1) просечан број запослених 50;

2) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности;

3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности. Средња правна лица су правна лица која прелазе два критеријума која се односе на мала правна лица, али не прелазе два од следећих критеријума:

1) просечан број запослених 250;

2) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности;

3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 17.500.000 ЕУР у динарској противвредности.

Микро, мала и средња предузећа са већинским приватним власништвом, основана у складу са тренутно важећим српским законом о привредним друштвима, регистрована у Агенцији за привредне регистре и са седиштем у Србији.

Лицима која су регистрована као предузетници, пријављивање није могуће. Подносилац пријаве за иновациони ваучер мора бити искључиво привредно друштво основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије, који предвиђа четири форме привредног друштва: ортачко друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво.

Пружаоци услуге могу да буду јавне научно-истраживачке организације, као на пример државни универзитети, факултети, иновациони центри и друге јавних установе за истраживање и развој у Србији као и све остале организације акредитоване за научноистраживачку делатност у приватном власништву.

Да,  привредно друштво може да поднесе више од једне пријаве за шему иновационих ваучера. Максималан износ по једном иновационом ваучеру не може бити више од РСД 800,000.

Привредно друштво - подносилац пријаве, може кроз Иновациони ваучер да добије максимални износ који у збиру не може премашити 2.400.000 динара.

Иновациони ваучер може да се искористи за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће или за решавање техничког/технолошког проблема које предузеће одреди као потребну услугу од стране јавних научно-истраживачких организација и то за:

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;
 • Доказ концепта;
 • Студија изводљивости;
 • Производња лабораторијског прототипа;
 • Израда демонстрационог прототипа;
 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
 • Валидација технологије;
 • Валидација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја);
 • Техно-економска анализа у вези са услугом која се пружа. Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе;
 • Специфична стручна обука у вези са развојем технолошког решења. Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе.

Иновациону ваучери се не могу да се користе за финансирање следећих услуга:

 • Пословни планови и економске процене;
 • Продајне активности;
 • Развој стандардне интернет презентације или стандардних мобилних апликација;
 • Активности као што су истраживање и анализа тржишта;
 • Неконсултантске услуге које су већ доступне на тржишту (ИСО стандардизација, технички атести…);
 • Активности које се већ финансирају у оквиру неког другог програма или од стране предузећа/установе;
 • Путовања, конференције или куповина опреме.

Пројекти из свих области науке и технологије, укључујући друштвено-хуманистичке науке и уметност.

Међутим, треба имати у виду да ће програм иновационих ваучера бити у складу са Стратегијом паметне специјализације Републике Србије која се фокусира на четири приоритетне области:

• Храна будућности;

• Информационе и комуникационе технологије;

• Машине и производни процеси будућности;

• Креативне индустрије.

Минимум 70% доступног буџета Фонда за појединачни јавни позив биће опредељено за пројекте који спадају у горепоменуте области, док ће преосталих максимум 30% бити додељено пројектима из свих осталих области. Све о Стратегији паметне специјализације у Србији можете пронаћи на следећем линку: https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/.

Да би се пријавило за иновационе ваучере, предузеће мора да се региструје на порталу Фонда (доступан преко http://www.inovacionifond.rs/Vouchers и да попуни пријавни формулар, који садржи основне податке о предузећу (нпр. порески идентификациони број, правна форма предузећа, адреса седишта предузећа и подаци о контакт особи). Захтев за регистрацију одобравају запослени Фонда након обављене прелиминарне анализе података достављених у захтеву за регистрацију налога (матични и порески број, основне информације о привредном друштву и подаци о особи за контакт). Привредна друштва која су већ креирала налоге на порталу Фонда у оквиру својих пријава за Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација или Програм сарадње науке и привреде могу да се пријаве користећи своја постојећа корисничка имена и лозинке.

Након регистрације, подносилац пријаве може да се пријави на портал и поднесе пријаву за иновациони ваучер, која се састоји из три дела:

 1. пријава за иновациони ваучер у којој се описују услови и одредбе (попуњава се на порталу Фонда);
 2. захтев за услугу дефинисан од стране подносиоца пријаве (попуњава се на порталу Фонда), и
 3. финансијска понуда пружаоца услуге (јавна научно-истраживачка организација) у циљу решавања проблема дефинисаног у захтеву за услугу (у ПДФ формату).

Да би пријава била размотрена, мора да буде потпуна и послата електронски преко портала Фонда.

Пријава се подноси на српском језику.

Не. Сва документација у вези са Пријавом мора бити поднета у електронској форми кроз портал Фонда.

Након што се поднесу пријаве за иновациони ваучер, Фонд приступа формалној провери пристигле пријаве. Ова провера подразумева следеће:

 • испуњености формалних захтева за подносиоце пријава;
 • испуњености критеријума који се односе на услуге и пружаоце услуга;
 • исправност финансијске понуде.

Ако су ови критеријуми испуњени, Фонд ће одобрити иновациони ваучер и подносиоцу пријаве (МСП) послати понуду уговора. Одобравање ваучера обавља се унутар Фонда од стране двоје запослених, а коначну одлуку о одобравању доноси директор Фонда. Фонд доноси одлуку и обавештава подносиоца пријаве у року од седам радних дана од дана достављања пријаве за иновациони ваучер.

Ако било који од напред наведених захтева не буде испуњен, пријава ће бити одбијена као неблаговремена, непотпуна или неприхватљива, или на основу неког другог разлога за одбијање.

Одговор о поднетој пријави се може очекивати у року од седам дана од дана достављања пријаве.

Да, предузеће који испуњава формалне услове а коме није одобрен иновациони ваучер има право да се поново пријави. Међутим, предузеће може поново доставити исту пријаву само једном.

Потписивање овог уговора неће бити разматрано од стране Фонда, али је то начелна препорука обема странама.

Није могуће у оквиру постојећег ваучера. Уколико предузеће промени пружаоца услуге неопходно је да раскине постојећи уговор са Фондом (уколико је уговор потписан) и да поднесе нову пријаву.

Однос између предузећа корисника иновационог ваучера и пружаоца услуге је дефинисан уговором између њих самих. Фонд није потписник овог уговора и решавање потенцијалних спорова није у надлежности Фонда.

Максимални износ који ће се одобравати по иновационом ваучеру је до 800.000 динара, при чему се иновационим ваучером покрива до 60% укупних трошкова услуге (не укључујући порез на додату вредност).

Када предузеће верификује и потврди да је услуга за коју је одобрен иновациони ваучер пружена, што чини достављањем потврде о прихватању извршене услуге на портал, Фонд врши уплату директно на банковни рачун научно-истраживачке организације.

Да би плаћање било извршено, потребно је да научно-истраживачка организација:

 • изда фактуру која садржи пун износ услуге, укључујући и пун износ ПДВ-а који наплаћује од привредног друштва и да у рачун унесе напомену да одговарајући проценат (максимално 80%) цене услуге без ПДВ-а (максимално 800.000 динара) плаћа Фонд, по основу Уговора о додели и коришћењу иновационог ваучера, и
 • упути захтев Фонду за плаћање (у виду обрасца Захтев за исплату одобрених средстава).

Осим тога, предузеће је у обавези да на рачун научно-истраживачке организације плати преостали износ цене за услугу коју му је пружана, укључујући и целокупан износ обрачунатог ПДВ-а израженог на рачуну, као и да преко електронског портала Фонда достави доказ о извршеном плаћању.

Авансно плаћање није дозвољено, осим за део који суфинансира подносилац пријаве. Учешће подносиоца пријаве износи минимално 40% од укупне вредности пројекта без пореза на додату вредност.

У том случају ваучер престаје да важи а са њим и све обавезе које је Фонд преузео на себе у тoм смислу.

Не. Ни у ком случају Фонд не преузимају власништво над постојећом или будућом интелектуланом својином корисника иновационог ваучера.

Располагање правима интелектуалне својине која евентуално настану у оквиру коришћења иновационих ваучера је предмет међусобног договора уговорних страна (предузећа и научно-истраживачке организације) у поступку пружања услуге.