Organi Fonda za inovacionu delatnost su Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor.

Direktora Fonda, imenuje Vlada Republike Srbije na predlog ministra nadležnog za naučnoistraživačku delatnost i tehnološki razvoj, a po pribavljenom mišljenju Upravnog odbora.

Od početka operativnog poslovanja 2011. godine, dužnost direktora Fonda za inovacionu delatnost su obavljali:

  • Od 3. februara 2011. godine do 22. maja 2014. godine – dr Ljiljana Kundaković, v.d. direktora
  • Od 22. maja 2014. godine do 28. novembra 2015. godine – Marko Atanasovski, v.d. direktora
  • Od 28. novembra 2015. godine do danas – dr Ivan Rakonjac, direktor