Доказ концепта

Доказ концепта намењен је истраживачима којима је потребна подршка да докажу да ће из њиховог истраживања настати нови производ за којим постоји потреба на тржишту.

Истраживање и развој покривају широк спектар техничких области у којима се идеје формирају и тестирају, у многим случајевима често захтевају проширење активности на друге, релевантне области након што започне фаза комерцијализације. У том тренутку смањује се обим истраживања и развој постаје такозвани минимални одрживи производ. Ниво развоја се често мери степеном технолошке спремности (енг. Technology Readiness Level - TRL), који квантитативно описује ниво технолошког развоја. Како се знање о технологији повећава, процес почиње еволуирати до доказа концепта и стварања најмање одрживог производа кроз први демонстрацијски прототип. Доказ концепта је често виђен као активност током које се тестира идејно решење или научна претпоставка.

Ниво технолошке спремности је уобичајена скала за утврђивање нивоа развијености технологије.

Пре подношења пријаве за финансирање, подносилац пријаве је у обавези да сам уради процену ТRL-а на Порталу Фонда. У вези са тим постоји објашњење за скалу ТRL-а које је доступно на Порталу.

У случају да имате питања у вези са поступком процене ТRL-а, можете да контактирате тим Фонда или центра за трансфер технологије на матичном универзитету ради појашњења.

Подносиоци пријава подобни за пријаву на Програм су све научноистраживачке организације у јавном сектору у Србији, као и све друге институције и организације у Србији које су акредитоване за научноистраживачку делатност (укључујући приватне), као што су: универзитети, факултети, истраживачки институтии друге научноистраживачке организације у Србији.

Фонд ангажује најмање два рецензента за процену поднесених пријава. Након што прими повратну информацију од рецензената, Стручна комисија Фонда ће донети коначну одлуку, узимајући у обзир евалуације које су дали рецензенти. Ако два рецензента дају своја супротна мишљења, Одбор може затражити додатну процену од колеге пре доношења коначне одлуке. Без обзира на исход процене, кандидат ће добити повратну информацију од Фонда иновациону делатност.

Фонд за иновациону делатност може да пружи савете о техничким детаљима током припреме апликације, али не може да помогне у припреми саме пријаве.

Да, могуће је подношење више пријава од стране једног подносиоца.

Не. Сва документација у вези са Пријавом мора бити поднета у електронској форми на Портал Фонда.

Документ који је већ уплоадован се може мењати више пута пре него је Пројекат званично поднет. Када су сви финални документи из Пријаве уплоадовани, неопходно је притиснути Submit дугме да би Пријава била послата и самими тим валидна.

Једном када је Пријава поднета, није могуће уношење измена у документима, осим ако то не буде формално дозвољено од стране тима Фонда за иновациону делатност.

 

Средства за реализацију Програма се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

 • Трошкови људских  ресурса (хонорари за истраживачки тим до 600.000 динара). Максималан бруто месечни износ по истраживачу не може бити већи од 120.000 динара (укључује све припадајуће порезе и доприносеза обавезно социјално осигурање на терет запосленог и послодавца);
 • Трошкови експерименталног извођења доказа концепта, укључујући потрошни материјал,  изнајмљивање опреме/радног простора као и екстерне стручњаке (до 1.200.000 динара);
 • Међународна и путовања у земљи (осим за трошкове путовања и учешћа на научним конференцијама - до 240.000 динара);
 • Правне услуге (адвокатске и услуге у вези са интелектуалном својином, осим израде и подношења Пријава за права интелектуалне својине - до 240.000 динара);
 •  Услуге пословног саветника (до 480.000 динара);
 • Остали трошкови као што су лиценце, софтвер, режијски трошкови научноистраживачке организације Носиоца пројекта и остали прихватљиви трошкови који не потпадају под било коју од горе наведених категорија (до 120.000 динара). 

Средства Програма се не могу користити за:

 • Продајне активности;
 • Директне трошкове маркетинга;
 • Активности финансиране у оквиру другог програма или од стране компаније/институције;
 • Куповину опреме, укључујући и ИТ опрему;
 • Стандардни развој интернет страница;
 • Путовања ради учешћа на конференцијама.

Сваки тим са пројектом који је прихваћен за финансирање мора ангажовати свог ментора са листе одобрених ментора објављених од стране Фонда за Иновациону делатност. Улога ментора је да помогну тиму у процесу дефинисања производа, пословног моделирања и будућег развоја након Доказа концепта. Очекивано време ангажмана ментора је 5-10 радних дана по пројекту. Сваки учесник мора уговорити свог ментора најкасније у року од 30 дана од дана потписивања споразума о додели бесповратних средстава.

Након подношења пријаве, Фонд ће извршити проверу подобности и административне целовитости поднетих пријава и у року од 2 недеље од истека рока за пријаву обавестити подносице пријава о исходу. Подносиоци неприхватљивих пријава биће обавештени уз навођење разлога за одбијање. Ако су испуњени сви услови подобности, пријаве ће бити послате на рецензију од стране најмање два рецензента. Стручна комисија Фонда ће на основу оцене рецензената донети конацну одлуку и о обавестити све пријављене о исходу у року од 8 недеља од дана када су Подносиоци добили обавестење о пролазу пријаве на рецензију. Без обзира на исход евалуације пријаве, Подносилац пријаве ће добити обавештење, уз образлозење одлуке од стране Стручне комисије Фонда у случају неприхватања.

Исплата средстава се врши из два дела: први део до 50% одобреног буџета одмах након потписивања Уговора, док се други део исплаћује до преосталих 50% након одобрена прва два квартална извештаја.

Прва уплата може бити и до 70% одобреног буџета ако Корисник средстава достави писано образложење (нпр. Набавка и плаћање робе и/или услуга у износу већем од 50% одобреног буџета у прва два тромесечја).

Да, кроз правила Закона о јавним набавкама. Све неопходне набавке потребне за реализацију пројекта ће се спроводити у складу са важећим национални прописима.

Не. Ни у ком случају Фонд не преузима власништво над постојећом или будућом интелектуланом својином Подносиоца пријаве.