Политика интегрисаног система менаџмента

Опредељени да будемо ефикасна и развојно орјентисана институција која даје значајан допринос у изградњи атрактивне, конкурентне и иновативне привреде и доприноси стварању амбијента који је погодан за стварање и развој иновација, у Фонду за иновациону делатност посвећени смо стварању нових вредности кроз понуду адекватних програма подршке. Циљ нам је да олакшамо међусобну сарадњу, повећамо задовољство корисника, постанемо њихов прави партнер и представљамо стуб развоја иновационог екосистема у Републици Србији.
 
У жељи да се непрестано развијамо и унапређујемо квалитет програма подршке, да разумемо и испунимо потребе и очекивања наших корисника и свих заинтересованих страна, као и да постанемо партнер од поверења, определили смо се за успостављање ефективног и ефикасног система управљања квалитетом у складу са стандардом ISO 9001:2015 и система борбе против мита и корупције у складу са стандардом ISO 37001:2016.

Нашу опредељеност спроводимо применом следећих начела политике инт

егрисаног система менаџмента:

  • Доследно поштовање и стално побољшање ефикасности система менаџмента квалитетом и система менаџмента против мита је трајно опредељење руководства.
  • Усклађивање са захтевима и потребама корисника ради повећања њиховог задовољства а кроз стално усавршавање и рад на повећању ефективности и ефикасности пословних процеса и услуга. 
  • Пословна атмосфера у којој су сарадња, поверење, партнерски односи и високе етичке норме, као и укључивање запослених у креирање и побољшање пословних процеса и услуга, основа за остваривање резултата.
  • Компетентни, стручни и мотивисани запослени су кључни фактор успешности, те се посебна пажња посвећује унапређењу њихових компетенција и повећању степена њиховог задовољства.
  • Утврђивање ризика и прилика и планирање мера које се на њих односе у циљу спречавања или смањења нежељених ефеката и остварења предвиђених резултата.
  • Потпуна посвећеност борби против мита уз поштовање принципа нулте толеранције према миту и корупцији.

Одговорност је свих запослених да се упознају, примењују и унапређују Политику интегрисаног система менаџмента, као и да буду свесни својих улога у вези са пословним процесима.

Одговорност руководства је обезбеди да сви запослени буду упознати са Политиком интегрисаног система менаџмента, својим овлашћењима и одговорностима на остваривању те политике, да обезбеде расположиве ресурсе и информације и да их стално мотивишу да постижу постављене циљеве.

Београд, 30.06.2021. године

Сертификат ИСО 9001:2015

Сертификат ИСО 37001:2016