Јавни позив за учешће у Програму раног развоја

Јавни позив је затворен.

Јавни позив за Програм раног развоја

У складу са Уговором о  директном гранту “Повећање иновационих капацитета и раста МСП-а” (ИПА 2019), тендер број: 19SER01/01/51, број 48-00-00120/2021-28 између Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Министарства финансија и Фонда за иновациону делатност 

Фонд за иновациону делатност

објављује

Други јавни позив за Програм раног развоја (MINI GRANTS PROGRAM)

 

Циљ програма је да подстакне стварање иновативних предузећа заснованих на знању, кроз оснивање „start-up“ и/или „spin-off“ компанија у приватном сектору, тако што ће обезбедити финансирање за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом које поседују велики потенцијал за комерцијализацију и скалабилан пословни модел. 

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: „Фонд“) може доделити по појединачном пројекту је 120.000 евра.

Финансирање додељено од стране Фонда може покрити:

 • Максимум 70% укупних трошкова пројекта (Одобрени Буџет Пројекта).

Сваки Подносилац Пријаве мора обезбедити обавезно суфинансирање за пројекат на следећи начин:

 • Минимум 30% укупног Одобреног Буџета Пројекта.

Суфинансирање од стране Подносиоца Пријаве мора доћи из других, приватних извора, независно од Фонда или било ког другог јавног програма финансирања.

Правила „de minimis“ државне помоћи се примењују на средства која Корисник гранта добија од Фонда кроз овај Програм у складу са Правилником Фонда о правилима за доделу државне помоћи.

Трајање пројекта у оквиру Програма раног развоја може бити највише до 12 месеци.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, овај програм је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:

 • Храна за будућност;
 • Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на Вештачку Интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025, доступној на линку);
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Најмање 50% расположивих средстава за овај јавни позив биће опредељено за пријаве из горенаведених приоритетних домена, уколико буде доступно довољно квалитетних пројеката.

Додатно, Фонд за иновациону делатност ће наставити да заједно са Владом Републике Србије и Европском унијом као главним партнерима у подршци иновацијама пружа подршку пројектима који доприносе повећаном социјалном укључивању особа са инвалидитетом користећи напредне технологије.

Услови учешћа:

Подносилац Пријаве је микро или мало привредно друштво у већинском приватном власништву резидената Републике Србије , основано у Србији  и не старије од десет (10) година у тренутку подношења Пријаве.

Пријаве ће бити процењене на основу следећих критеријума:

 • Квалификације менаџмента и кључног особља и способност компаније/тима да реализује пројекат;
 • Иновативна технологија, производ или услуга; корисност и јединственост иновације; јасно одређена и неспорна права интелектуалне својине;
 • Јасна тржишна потражња и потенцијал за комерцијализацију;
 • Потенцијал за остваривање прихода/стратешког партнерства у року од две до три (2-3) године након почетка пројекта;
 • Изводљива методологија и способност имплементације;
 • Коришћење средстава и адекватност буџета пројекта;
 • Управљање ризиком технологије и имплементације.

Само ће Пријаве који испуњавају све горе наведене критеријуме бити предложене за финансирање. Додатни детаљи у вези са процесом процене могу се наћи у Смерницама за процену пројеката (енг. „Review Guidelines“), доступним на линку 

Потребна документација за Пријаву:

Да би се Пријава узела у разматрање и била процењена, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање Пријава, у електронској форми путем Фондовог интернет портала. Комплетан сет неопходне документације Пријаве је доступан на интернет страници Фонда - Документација.

Подносиоци Пријаве морају користити предефинисане обрасце докумената које је обезбедио Фонд.

Сваки регистровани пројекат ће аутоматски добити предефинисану Изјаву Подносиоца Пријаве (Applicant Statement), коју је Подносилац Пријаве у обавези да прочита и са истом се сагласи.

Да би се пријавили за финансирање, Подносиоци Пријаве морају поднети следећу документацију:

 • Изјава Подносиоца пријаве; 
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација  пројекта;
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Биографије кључних чланова пројектног тима ангажованог на пројекту (максимум 5, у слободној форми, на енглеском језику);
 • Финансијски извештаји за претходну пословну годину, уколико је применљиво.

Напомена: Документација Пријаве мора бити достављена у идентичном визуелном и структурном формату и стилу у коме се налази на интернет страници Фонда. Било који покушај да се модификује документација Пријаве путем откључавања и/или мењања формула или текста резултираће дисквалификацијом Пријаве из даље евалуације. Подносиоци Пријаве могу користити опције за форматирање стила у оквиру предефинисаних текстуалних поља у пословном плану.

Образац PowerPoint презентације је једини изузетак, и треба бити поднет у складу са упутствима назначеним у самом обрасцу.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања Пријаве, поднесена документација предлога пројеката мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво.

Могуће је подношење само једне (1) Пријаве оквиру овог јавног позива без обзира на врсту Програма.

Крајњи рок за подношење пријава је 01. април 2024. године до 12:00 часова.

Непотпуне Пријаве, као и Пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање Пријава неће бити узете у разматрање.

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: ПРИЈАВА

Контакт: mini.grants@inovacionifond.rs