Програм суфинансирања иновација

Програм суфинансирања иновација намењен је приватним предузећима којa већ имају тржишно присуство и настоје да ојачају своју позицију кроз стварање иновативних производа, услуга и технологија.

Не, предузетник се не може пријавити за овај програм. Подносилац Пријаве за Програм суфинансирања иновација мора бити искључиво привредно друштво основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије, који предвиђа четири (4) форме привредног друштва: ортачко друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво.

Предузеће мора имати већинско приватно власништво (више од 50%), мора бити основано у Србији, остварити приходе од минимално ЕУР 300.000 у претходној или текућој пословној години, и не сме имати остварене приходе веће од ЕУР 50,000,000 у било којој од претходне две године од тренутка подношења Пријаве. Предузеће не сме бити под контролом и/или у већинском власништву (више од 50%) матичног друштва, које је остварило приходе, или је део групе која је остварила приходе веће од ЕУР 50,000,000 у било којој од претходне две године.

Довољно је да је реч о предузећу које је у већинском приватном власништву. Дакле, више од  50% капитала предузећа мора бити у приватном власништву да би то предузеће било подобно да се пријави за Програм суфинансирања иновација. Уколико је тај услов испуњен, власник мањинског дела може бити Универзитет, град и сл.

Оснивачима је дозвољено учешће на пројекту у улози подизвођача, саветника за истраживање и развој, пословне подршке, запослених итд. док год не постоји конфликт интереса по основу Правилника о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података Фонда за иновациону делатност, као и док год се однос ових правних лица (Подносиоца Пријаве и оснивача, где је оснивач друго правно лице) може недвосмислено сматрати фер трансакцијом. Фер трансакција (енг. „arm’s length“) значи да ова лица морају бити међусобно финансијски и оперативно независна и да се све предложене трансакције између њих третирају као фер трансакције (у погледу комерцијалне праксе и услова тржишта).

Напомена: Наведни текст одговора не производи обавезе за Фонд ни у једној фази реализације програма финансирања, нити приликом преузимања било које радње од стране Фонда.

Нема ограничења у погледу старости предузећа које се може пријавити за Програм суфинансирања иновација, али предузеће мора бити класификовано од стране АПР-а као микро, мало или средње предузеће у складу са Законом о рачуноводству Републике Србије. Ако предузеће није још увек класификовано по овом основу, није подобно за пријаву за овај програм.

Подносилац Пријаве може да поднесе само једну Пријаву у оквиру актуелног јавног позива, безобзира на врсту Програма.

Новооснована предузећа, онако како су дефинисана у Закону о рачуноводству Републике Србије, нису подобна за пријаву за Програм суфинансирања иновација.

Да би се пријавило за Програм суфинансирања иновација, предузеће мора да се региструје на порталу за пријављивање (доступан преко http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava) и да попуни пријавни формулар Подносиоца Пријаве, који садржи основне податке о предузећу (нпр. порески идентификациони број, правна форма предузећа, адреса седишта предузећа и подаци о контакт особи). Пријавна документација је обезбеђена од стране Фонда и Подносилац Пријаве је дужан да је попуни и доставити путем портала пре крајњег рока за достављање Пријаве. Подносилац Пријаве је одговоран да осигура достављање информација/докумената на време.

Предузећа која већ спроводе пројекте кроз Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде или Катапулт Акцелератор  морају прво завршити спровођење својих активних пројеката и потписати Завршно усаглашавање са Фондом пре него што се могу поново пријавити за било који од Фондових програма финансирања. Пријаве које долазе од предузећа која већ имају активне пројекте са Фондом неће бити узете у разматрање. Такође, уколико је било ко од оснивача већински власник и/или има контролу у предузећу који спроводи пројекат или је пак већински власник и/или има контролу у више од једног предузећа које подноси Пријаву, такве пријаве, такође, неће бити узете у разматрање.

Додатно, Подносилац Пријаве не може примити више од 1,000,000 ЕУР средстава гранта у оквиру свих Фондових програма финансирања (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација,Програм сарадње науке и привреде и Катапулт програм) током целокупног времена постојања Подносиоца Пријаве и свих његових прошлих, садашњих и будућих повезаних лица  (укључујући подружнице, спин-оф предузећа и повезана предузећа која су променила своје пословно име).

Подносилац Пријаве може да поднесе до три пута суштински исту, измењену и/или побољшану Пријаву  (тј. засновану на суштински истој или сличној иновативној технологији, производу или услузи и/или пословном плану) која је ушла у процес евалуације без обзира на програм финансирања Фонда.

Документ Project presentation треба да буде достављен пратећи инструкције описане у самом обрасцу, доступном на интернет страници Фонда. и његова максимална величина и број слајдова су унапред дефинисани. Документ не сме имати више од 40 MB.

Једном уплоадовани документ се може слободно мењати пре истека рока за пријаву. Када Подносилац Пријаве уплоадује финалне верзије свих потребних докумената за Пријаву, неопходно је да то потврди притиском на дугме Submit, како би Пријава била послата и валидна.

Не, обзиром да се подразумева да компаније које се пријављују за Програм суфинансирања иновација имају већ развијену пословну инфраструктуру у овом домену.

Трошкови директног маркетинга нису дозвољени услед ограничења везаних за правила државне помоћи. Ипак, одређени трошкови везани за услуге развоја пословања које настају директно као резултат истраживачких активности могу бити финансиране: на пример, истраживање тржишта, управљање пројектним циклусом, услуге развоја пословне стратегије, итд. На предузећу је да достави адекватне доказе у оквиру своје пријаве зашто су ови предложени трошкови директно везани за истраживачко-развојне активности из Предлога Пројекта.

Уколико је пројекат успешан (оствари приход), Подносилац Пријаве ће бити у обавези да исплати royalty у висини од највише 120% укупног додељеног гранта кроз Програм суфинансирања иновација, или да 5% од годишњег прихода оствареног од продаје датог производа/услуге (15% ако је у питању издавање лиценце) плаћа Фонду наредних пет (5) година од момента завршетка пројекта, шта год се оствари раније. Фонд дели ризик са Подносиоцем Пријаве у случају неуспешног развоја производа/услуге/технологије, тако да се у том случају не захтевају royalty плаћања. Више информација о royalty плаћањима можете наћи у Приручнику за извештавање и праћење royalty плаћања који се налази на интернет страници Фонда.

Укупна вредност пројекта може бити изнад ЕУР 500.000. Дата цифра је максимални износ до кога Фонд може суфинансирати пројекат.

Минимум 30% средстава Одобреног Буџета Пројекта (40% уколико је у питању средње предузеће) мора бити обезбеђено од стране Подносиоца Пријаве из других, приватних извора, независно од Фонда, и то искључиво у виду улога у новцу. Ова средства могу доћи из постојећих или потенцијалних извора сопственог, другог приватног или инвестиционог/ризичног капитала и финансирања путем задуживања из приватног сектора, улагања стратешких партнера и других доприноса приватног сектора. С обзиром на то да се уплате за буџет пројекта врше квартално, није неопходно поседовати средства суфинансирања у току саме пријаве, већ се она уплаћују тек након што пројекат уђе у фазу спровођења.

Ипак, неопходно је предочити у оквиру обрасца пословног плана који се доставља у фази пријаве како ће и из којих извора дата средства бити обезбеђена за потребе пројекта када исти почне.

У секцији 2.3 Приручника Програма суфинансирања иновација, дефинисани су дозвољени и недозвољени трошкови за које се могу искористити укупна средства.

Имајући у виду да коначну одлуку о финансирању у оквиру Програма суфинансирања иновација доноси независна Експертска комисија на основу потпуне и подобне Пријаве, узимајући притом у обзир резултате техничке рецензије и резултате презентације пројекта уживо пред самом Експертском комисијом, целокупни процес захтева време. Након завршетка рока за пријављивање, потребно је оквирно 10 недеља да се спроведе процес процене доспелих пројеката и да предузеће које је добило финансирање буде обавештено. Овај временски оквир може варирати на основу броја Пријава у јавном позиву.

Неопходно је да предузеће које је добило финансирање у оквиру Програма суфинансирања иновација отвори посебан динарски рачун, с тим што се ова процедура реализује тек у тренутку потписивања Уговора о финансирању.

Средства намењена пројекту се исплаћују на рачун Корисника гранта на шестомесечном нивоу тј. на почетку сваког шестомесечног периода  за текућих шест месеци. Међутим, пре шестомесечне  исплате од стране Фонда (која може покривати до 70% од одобреног буџета за сваких шест месеци, односно 60% за средња предузећа), Корисник гранта мора да достави извод из банке који показује да је Корисник гранта депоновао на рачун минимум 30% (40% за средња предузећа) од укупних средстава која се захтевају за одређени шестомесечни период, заједно са шестомесечним  извештајем о напретку пројекта и финансијским извештајем и потребном пратећом документацијом. Након одобрења шестомесечних извештаја од стране Фонда и позитивног исхода надзорне посете (где је применљиво), Корисник гранта ће бити подобан за исплату средстава за следећих шест месеци.

Ако се појаве недозвољени трошкови (по основама наведеним у Приручнику Програма суфинансирања иновација, али не ограничавајући се на исте), Фонд има право да умањи износ своје уплате за следећих шест месеци у висини ових недозвољених трошкова, али исто тако задржава право да Кориснику гранта тражи повраћај целокупног износа или дела износа исплаћеног финансирања за тај шестомесечни период, у случају да Корисник гранта не изврши било коју од својих обавеза у складу са Уговором о финансирању.

Непотрошена средства из једног шестомесечног периода  се могу пренети у следећи и у њима трошити, али драстично мање трошење средстава у односу на Одобрени Буџет Пројекта може повући питање напретка пројекта и адекватности буџета и развојних активности.

Предложено главно особље (и остала лица која би била запослена кроз пројекат) није неоходно запослити унапред, односно приликом подношења Пријаве. Приликом подношења Пријаве неопходно је приложити биографије главног особља које ће бити ангажовано на Пројекту. 

Регистрација патента у тренутку подношења Пријаве није услов подобности. Пријава патента, пратећи трошкови и сертификације су једна од категорија дозвољених трошкова у оквиру Програма суфинансирања иновација.

Подносилац Пријаве је обавезан да у Пословном плану достави информације о правима интелектуалне својине и know-how правима, и да поседује или има права на технологију која се развија и на финални производ или услугу. Дакле, није потребно да ауторска права буду у власништву Подносиоца Пријаве, али је потребно да постоји уговор (нпр. уговор о лиценци) о праву на технологију/производ или услугу. Сва нова интелектуална својина и know-how који могу бити створени током спровођења пројекта морају припадати Подносиоцу пријаве. Подносилац Пријаве мора да осигура права на интелектуалну својину и know-how у уговорима склопљеним са било којим трећим лицем.

Прва процена Пријава за Програм суфинансирања иновација укључује стручну техничку процену од стране независних међународних рецензената, који дају своје мишљење о квалитету пројекта и додељују бодове од 1 до 4 за сваки критеријум процене. Њихови просечни бодови чине 30% укупних бодова у фази ужег избора. Након тога, независна Експертска комисија ће проценити Предлоге Пројеката и доделити бодове од 1 до 4 за сваки критеријум процене и њихови бодови чине 70% укупних бодова у фази ужег избора. На основу процене Експертске комисије и резултата процене независних рецензената, они пројекти који остваре 21 и више бодова биће уврштени у ужи избор. Коначну одлуку о финансирању доноси Експертска комисија на крају фазе директне презентације пројеката у којој учествују све Пријаве уврштене у ужи избор.

Цео процес описан је у Смерницама за процену пројеката (енг. Review Guidelines):

1.            Након достављања Пријаве, особље Фонда врши преглед подобности и потпуности Пријаве како би се осигурала њихова техничко-административна исправност.

2.            Прву фазу процене Пријава спроводе међународни независни рецензенти и петочлана независна Експертска комисија.

3.            На основу резултата рецензије и анализе стране Експертске комисије, сви пројекти који добију 21 или више бодова биће уврштени у ужи избор за даљу процену током фазе директне презентације.

4.            Коначну одлуку о финансирању за Програм суфинансирања иновација доноси Експертска комисија на крају фазе директне презентације пројеката (у случају да пандемија КОВИД-а 19 и друге светске кризе то дозвољавају).

Подносиоци Пријаве могу бити одбијени за финансирање по више основа, у различитим фазама процеса евалуације:

1. Преглед подобности и административне целовитости Пријава – пројекти оних предузећа која нису подобна за пријављивање и чије Пријаве нису потпуне неће бити узети у даље разматрање. Неподобни Подносиоци Пријаве ће бити обавештени након завршетка ове фазе.

2. Одлука о ужем избору – Пријаве се процењују од стране независних међународних рецензената и независне Експертске комисије, након чега се сачињава ужи избор пројеката који ће наставити евалуацију у следећем кораку. Предузећа чији пројекти нису ушли у ужи избор о томе ће бити обавештена по доношењу ове одлуке о ужем избору.

3. Коначна одлука о финансирању – након завршетка целог процеса процене после фазе директне презентације пројекта, Експертска комисија доноси коначну одлуку о финансирању и обавештавају се предузећа којима није одобрено финансирање.

Не. Након обавештења да је пројекат уврштен у ужи избор, Подносилац Пријаве је у обавези да достави нову презентацију која је прикладна формату финалног догађаја и потребно је представити пројекат у временском оквиру до 10 минута, док је остатак времена резервисан за питања Експертске комисије. Поменуту презентацију је потребно доставити Фонду у PowerPoint формату до захтеваног датума, а најмање 7 дана пре заказаног термина презентације.

Да, сви Подносиоци Пријаве добијају коментаре на достављене Предлоге Пројеката. Ови коментари имају за циљ да помогну Подносиоцу Пријаве да унапреди свој Предлог Пројекта. По доношењу коначне одлуке о финансирању, Подносиоци Пријаве који нису добили финансирање ће имати увид у коментаре Експертске комисије у писаној форми.

Сви независни међународни рецензенти, независни стручњаци, чланови независне Експертске комисије и запослени у Фонду за иновациону делатност су, потписивањем Правилника о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података, прихватили све одредбе наведеног Правилника.

Сви Подносиоци Пријаве су дужни да у оквиру Пријаве за Програм суфинансирања иновација поднесу попуњен Упитник о процени утицаја на животну средину (енг.  Environmental Screening Questionnaire – ESQ). Независни стручњак за процену утицаја на животну средину и социјална питања ангажован од стране Фонда је задужен за преглед и процену Упитника о процени утицаја на животну средину. Процедуре ове процене детаљно су описане у Оквирном програму управљања заштитом животне средине и социјалним питањима (енг.  Environmental and Social Management Framework - ESMF).

Активности Предлога Пројекта које се процењују ће бити сврстане по категоријама у складу са следећим категоријама провере:

  1. Категорија А – неподобна за финансирање.
  2. Категорија Б – активности везане за пројекат са утицајем на животну средину. Биће неопходно направити План заштите животне средине  (енг. Environmental Management Plan – EMP).
  3. Категорија Ц –  активности везане за пројекат за које се очекује да ће имати занемарљив утицај на животну средину. Активности које спадају у категорију Ц не подлежу даљим захтевима који се односе на процену утицаја на животну средину.

Подносиоци Пријава који уђу у ужи избор ће бити обавештени о резултатима процене овог Упитника, само уколико се процени да спадају у категорију А, или Б у оквиру које је потребно доставити План заштите животне средине, уколико буде донета одлука да им се одобри финансирање.

Изградња прототипа у сврху тестирања нових грађевинских материјала или иновација у грађевини је прихватљива уколико је експерименталне природе односно, уколико није конкретна грађевина према ESMF-у, уз услов да се тај прототип налази унутар поседа Подносиоца Пријаве (односно да нема промене намене земљишта или куповине земљишта у те сврхе). Примењиваће се стандардне процедуре провере Плана заштите животне средине (EMP) и мере надзора.

Особље Фонда за иновациону делатност је дужно да врши надзорне посете компанијама барем једном годишње, у циљу утврђивања да се пројектне развојне и финансијске активности одвијају у складу са оним што је пријављено и оним што је наведено у одобреним пројектним документима.

Уплата средстава од стране Фонда за последњих шест месеци пројекта биће умањена за износ у вредности од 20% укупног износа Фондовог финансирања према Одобреном Буџету Пројекта за прву годину пројекта,  све док се не заврши надзор пројекта и док не буде одобрен финални извештај. Задржани износ биће исплаћен Кориснику гранта само уколико су дефинисани пројектни циљеви (“milestones”) остварени од стране Корисника гранта и потврђени од стране Фонда уз консултовање Експертске комисије. Експертска комисија ће потврдити или изменити обавезне пројектне циљеве (предложене од стране Подносиоца Пријаве) за сваки појединачни пројекат након завршетка фазе директне презентације пројекта.

У складу са регулативом којом се уређује финансирање кроз средства из Претприступних фондова ЕУ (ИПА), финансирање кроз Програм суфинансирања иновација у овом јавном позиву ослобођено је пореза на додату вредност (ПДВ), царине и увозних дажбина.

Не, излаз може бити прототип, или само техничка идеја. Ви дефинишете у којој фази се пројекат налази и који ће бити крајњи излаз.

Да, пре потписивања уговора, сви корисници Гранта су у обавези да:

  1. Буду уписани у Регистар понуђача у Агенцији за привредне регистре. Такође, фонд ће извршити увид у регистар агенције за привредне регистре ради провере да кориснику Гранта није изречена ни трајна, ни привремена забрана обављања пословне делатности (Забележбе Регистратора Агенције за привредне регистрације);
  2. Доставе уговор о отварању динарског рачуна за потребе спровођенја пројекта;
  3. Доставе План управљања заштитом животне средине, одобрен од стране фондовог експерта за заштиту животну средину и друштвена питања, уколико је пројекат класификован у категорију Б.