Паметни почетак

Паметни почетак пружа подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа.

Да би се пријавили за програм Паметни почетак, Подносиоци пријаве морају да се региструју као тим на Портал за пријављивање доступан на сајту http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava.

Програм Паметни почетак је намењен тимовима који се састоје од најмање 2, а највише 5 чланова, са најмање 51% чланова тима који су резиденти Републике Србије. Пријаве поднете од стране појединца неће бити узете у разматрање.

Сва физичка лица која су регистрована као предузетници, нису подобна да се пријаве на програм Паметни почетак. Прихватљиви Подносиоци пријава за овај програм су тимови од 2 до 5 чланова, са најмање 51% чланова тима који су резиденти Републике Србије.

На програм Паметни почетак се могу пријавити сви неформални тимови (који се састоје од најмање 2, а највише 5 чланова). Уколико финансирање буде одобрено, тимови ће бити у обавези да оснују предузеће у складу са правилима која су прописана Приручником.

Максималан број чланова тима је 5 (минималан број чланова тима је 2). Свакако, уколико тим буде изабран за финансирање у овом програму потребно је да оснује предузеће у складу са важећим Законом о привредним друштвима Србије. Новоосновано предузеће мора бити у 100% власништву најмање 51% предложених чланова тима који су резиденти Републике Србије, и немају удела у било ком другом предузећу у Републици Србији. Проценат власништва међу члановима тима зависи од њиховог интерног договора. У случају да се тим састоји од два члана, оба предложена члана тима морају бити резиденти Републике Србије, без икаквог удела у било ком другом предузећу у Републици Србији, и ако је финансирање одобрено новоосновано предузеће мора бити у власништву оба предложена члана тима.

Сваки појединачни члан тима може учествовати у само једној Пријави у оквиру актуелног јавног позива било ког програма Фонда. Сходно томе, пријаве у којима је иста особа део вишеструког кључног особља неће имати право на финансирање.

Програм Паметни почетак је отворен за пријаве које долазе из свих сектора привреде и свих области науке и технологије. Имајте на уму да је програм Паметни почетак усклађен са Стратегијом паметне специјализације Србије 2020 – 2027 и најмање 50% расположивих средстава Фонда у оквиру јавног позива ће бити опредељено за пријаве из наведених приоритетних домена у поменутој стратегији.

Тим који се пријављује за програм Паметни почетак може пријавити само један пројекат у оквиру актуелног јавног позива за програм Паметни почетак, као и за било који други програм подршке Фонда. Ако тиму буду одобрена средства за пријављени пројекат, добијена средства морају бити искоришћена искључиво за пројекат који је пријављен и одобрен, без могућности њиховог коришћења у друге сврхе и за друге пројекте.

Пријаве у којима су чланови тима/кључно особље ангажовани на другим пројектима у имплементацији било ког другог програма Фонда за иновациону делатност, биће дисквалификоване из даљег процеса евалуације.

Бесповратна средства се могу користи на следеће трошкове:

а) Људски ресурси (оснивачи и кључно особље) плате/накнаде за особље ангажовано на пројекту, укључујући све доприносе и порезе на доходак за лични рад на пројекту

б) Трошкови закупа канцеларијског простора и пословне подршке (књиговодствене услуге, правне услуге и сл.);

в) Опрема и средства потребна за развој (не укључујући коришћену или половну опрему и средства);

г) Екстерне услуге потребне за даљи развој пословања.

У дозвољене трошкове у оквиру ове категорије спадају ставке попут изнајмљивања пословног простора (канцеларије, радионице), интернета и телефона, струје и грејања (режије), канцеларијског материјала, трошкова рачуновође или правне подршке, али ове ставке морају бити директно везане за потребе пројекта.

Порези, укључујући и ПДВ, царине и накнаде спадају у недозвољене трошкове.

Сви корисници Програма који добију финансирање морају реализовати своје пројектне активности у периоду од најмање 6 до максимум 9 месеци.

У изузетним случајевима, постоји могућност продужења имплементације пројекта за максимално 3 месеца, али је за ово неопходна сагласност и одобрење Фонда за иновациону делатност.

Максимални износ средстава је 5.400.000,00 РСД, односно 90% укупног буџета пројекта које Корисник програма можете имати на располагању (не рачунајући износ за менторску подршку).

Поред средстава за имплементацију пројекта, Фонд ће обезбедити 600.000,00 РСД додатних средстава за трошкове менторске подршке.

У случају да Подносилац пријаве конкурише за максимални износ бесповратних средстава од стране Фонда (без менторске подршке) у износу од РСД 5.400.000,00, а укупан буџет пројекта (не укључујући менторску подршку) износи РСД 6.000.000,00, неопходно суфинансирање од 10% од стране Подносиоца пријаве ће бити РСД 600.000,00.

Удео у суфинансирању од стране Корисника програма не укључује трошкове менторске подршке који су у потпуности покривени средствима Фонда.

Минимум 10% средстава мора бити обезбеђено од стране Корисника програма, и то искључиво у виду улога у новцу. Ова средства могу доћи из постојећих или потенцијалних извора сопственог, другог приватног или ризичног капитала, финансирања путем задуживања из приватног сектора и других доприноса приватног сектора у новцу (други новчани извори могу бити узети у разматрање). Суфинансирање од стране Корисника програма мора бити независно од Фонда. С обзиром на то да се уплате за буџет пројекта врше фазно, у 5 транши, није неопходно поседовати средства суфинансирања у току саме пријаве, већ се она уплаћују тек након потписивања Уговора о финансирању и током имплементације пројекта.

Средства која се додељују у оквиру овог програма су бесповратна, докле год се троше у складу са правилима дефинисаним у Приручнику програма Паметни Почетак и Уговором о финансирању.

Комплетна пријавна документација састоји се од следећих докумената:

1. Изјава Подносиоца пријаве (потписана и поднета на порталу Фонда у ПДФ формату);

2. Пријавни образац који мора бити попуњен у целости и поднет у ПДФ формату. Он даље садржи:

 • Детаље о предложеном решењу и потенцијалним пољима употребе,
 • кратке биографије суоснивача и кључног особља које ће бити ангажовано на пројекту (максимално 5),
 • поједностављен буџет пројекта и
 • Видео снимак у максималном трајању од 3 минута, који представља кратку видео презентацију („elevator pitch“) концепта производа/услуге и чланова тима. Видео снимак мора бити на енглеском језику, а видео линк мора бити постављен у оквиру Пријавног обрасца, у пољу предвиђеном за линк.

Напомена: Пријавни образац мора бити достављен у потпуно истом визуелном и структурном формату и стилу како је дат на интернет страници Фонда.

Подносилац пријаве може поднети до три пута суштински исту, измењену и/или побољшану Пријаву која је разматрана за евалуацију, без обзира на програм финансирања Фонда. Подносилац пријаве мора дати јасан опис о томе који су конкретни кораци предузети за побољшање пројекта у односу на претходне пријаве (овај напредак се може постићи, на пример, кроз рад на валидацији идеје са потенцијалним клијентима, креирање демо верзије производа или спровођење друге активности релевантне за област пословања које јасно представљају пут ка зрелијој пословној идеји).

Основни критеријуми на основу којих ће независна Експертска комисија оцењивати пријаве су:

а) Корисност и конкурентска предност предложеног решења, максимално 30 бодова

б) Тржишни потенцијал, максимално 30 бодова

в) Компетенције тима, максимално 40 бодова

Више детаља о наведеним критеријумима можете погледати у Приручнику програма.

Једном постављени документ се може слободно мењати пре истека рока за пријаву. Када Подносилац пријаве унесе финалне верзије свих потребних докумената за пријаву, неопходно је да то потврди притиском на дугме “Submit“, како би пријава била послата.

Сви ангажовани независни стручњаци, чланови Комисије и запослени у Фонду за иновациону делатност су, потписивањем Правилника о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података, прихватили све одредбе наведеног Правилника.

Прва фаза - Након истека јавног позива, пристигле пријаве прегледа особље Фонда са аспекта административне провере, провере подобности и првог скрининга.

Друга фаза – Након прве фазе, пријаве даље оцењује независна Експертска комисија, коју чине експерти из домена инвестирања у иновативне пројекте и стартапе. Пријаве оцењене са 75 и више бодова квалификују се за ужи избор и стичу могућност да презентују свој пројекат пред члановима независне Експертске Комисије у финалној фази евалуације.

Трећа фаза - Презентација пројеката („Pitch“) који су ушли у ужи избор пред члановима независне Експертске комисије. Независна Експертска комисија доноси финалну одлуку о пројектима који ће добити финансирање.

Подносиоци пријаве могу бити одбијени за финансирање по више основа, у различитим фазама процеса евалуације:

 1. Прва фаза - пројекти оних подносилаца пријаве који нису подобни за програм и чије пријаве нису потпуне неће бити узети у даље разматрање. Поред тога, у циљу одабира најперспективнијих пројеката, особље Фонда ће спровести први скрининг свих подобних пријава. У овој фази, особље Фонда ће проценити да ли је садржај пријаве задовољавајући и да ли пружа довољно информација у вези са утврђеним критеријумима за евалуацију (нарочито у вези са објашњењем прозвода/услуге/технологије, конкурентске предности или идентификованог тржишног потенцијала, који морају бити детаљно представљени у пријави). Тим Фонда ће елиминисати пријаве чијем садржају очигледно недостају информације и суштина, као што је горе наведено. Подносиоци пријаве ће бити обавештени путем електронске поште након завршетка ове фазе о исходу.
 2. Друга фаза – Пријаве се процењују од стране независне Експертске комисије, након чега се формира ужи избор пројеката који настављају у наредну фазу процеса евалуације. Подносиоци пријава чији пројекти нису ушли у ужи избор ће о томе бити обавештени путем електронске поште, по доношењу одлуке о ужем избору.
 3. Трећа фаза – након завршетка целог процеса евалуације, након фазе финалне селекције-директне презентације пројекта („Pitch“ фазе), независна Експертска комисија доноси коначну одлуку о финансирању. Након ове фазе, сви учесници који су презентовали своје пројекте ће бити обавештени путем електронске поште о коначној одлуци независне Експертске комисије.

Након обавештења да је пројекат уврштен у ужи избор, Подносилац пријаве је у обавези да достави презентацију која је прикладна формату финалне фазе селекције пројеката – потребно је представити пројекат у временском оквиру до 5 минута, док је остатак времена резервисан за питања независне Експертске комисије. Презентацију је потребно доставити Фонду у PowerPoint формату до захтеваног датума, према датим упутствима.

Сви Подносиоци пријаве добијају коментаре на достављене предлоге пројеката. Ови коментари имају за циљ да помогну Подносиоцу пријаве да унапреди свој пројекат.

Подносиоци пријаве за чије пројекте буде одобрено финансирање, постају Корисници Програма.

Пре потписивања уговора, сви Корисници Програма су у обавези да доставе:

 1. Доказ да је Корисник Програма званично регистровао предузеће и осниваче у Агенцији за привредне регистре (АПР);
 2. Доказ да је Корисник Програма уписан у Регистар понуђача у Агенцији за привредне регистре;
 3. Уговор о отварању посебног банкарског рачуна на који ће бити уплаћена средства Фонда, као и потврду да није било промена на том рачуну;
 4. Потписан образац „de minimis“ државне помоћи који ће добити од Фонда;
 5. Сва додатна документа по потреби.

Неопходно је да тим који је добио финансирање пројекта у оквиру овог програма отвори посебан динарски рачун који ће се користити искључиво за пројекат, с тим што се ова процедура реализује тек након што тим региструје предузеће у Агенцији за привредне регистре, у предуговорној фази, пре потписивања Уговора о финансирању.

Средства намењена пројекту се исплаћују на рачун Корисника програма по фазама (у траншама), које након завршетка потврђује изабрани ментор. Завршетак сваке фазе се документује одговарајућим извештајима као што је наведено у Приручнику.  

Међутим, пре сваке исплате Кориснику програма, Корисник мора да достави Фонду извод из банке који доказује да је Корисник програма депоновао на наменски рачун потребан износ суфинансирања пројекта (минимум 10% од укупних средстава која се захтевају за дату фазу), заједно са одговарајућим извештајем. Након одобрења извештаја од стране Фонда, Корисник програма ће бити подобан за исплату средстава.

Предложени чланови тима (и остала лица која би била ангажована на пројекту) није неопходно запослити унапред. Приликом подношења пријаве неопходно је попунити пријавни образац са биографијама чланова тима који ће бити ангажовани на пројекту.

Уколико се утврди да је Корисник програма ненаменски утрошио средства, Фонд ће умањити износ своје уплате за следећу фазу (траншу) у висини ових недозвољених трошкова. Такође, Фонд задржава право да Кориснику програма тражи повраћај целокупног износа или дела износа исплаћеног финансирања у случају повреде Уговора о финансирању.

Поред финансијске подршке, овај програм подразумева и менторску подршку која представља важан сегмент овог програма. Сврха менторског ангажовања је максимизација вредности коју Корисници Програма добијају од њихових вештина и искуства.

Фонд ће доделити једног Ментора са листе ментора (која је доступна на сајту Фонда), сваком Кориснику Програма, којем се одобри финансирање пројекта, након сесија међусобног повезивања („упаривања са Ментором“). Сесије међусобног повезивања се организују након коначне одлуке о финансирању.

Сваки Корисник програма, ће добити додатних 600.000,00 РСД за ментора и платиће ментора у складу са Уговором са ментором, Одобреним буџетом пројекта и Уговором о финансирању пројекта са Фондом. План испате ментора у процентима је дефинисан за овај програм како за сваку фазу пројекта, тако и за услуге ментора.

Фонд ће обезбедити образац уговора са ментором.

Уколико дође до битне промене развоја вашег производа или услуге, неопходно је да о томе обавестите Фонд, и у сарадњи са ментором формулишете даљи план рада како бисте били у могућности да останете у програму Паметни Почетак. На основу новог/измењеног имплементационог плана, који потврђује ментор, Фонд одобрава или одбија предлог. 

Извештавање се врши на основу Извештаја о испорученим резултатима пројекта (кроз фазе), који су одобрени и потписани од стране ментора, а финансијска контрола од стране Фонда се може вршити у било ком тренутку.

Корисници програма су у обавези да бесповратна средства користе у складу са Одобреним буџетом пројекта и Уговором о финансирању.

Особље Фонда за иновациону делатност може у било ком тренутку да изврши надзорне посете Корисницима програма, у циљу утврђивања да се пројектне развојне и финансијске активности одвијају у складу са оним што је пријављено и оним што је наведено у одобреним пројектним документима и Уговором о финансирању.

Извештај о развоју прототипа/MVP/пилота се не може доставити Фонду пре истека половине уговореног временског трајања пројекта.

Корисници програма све пројектне активности треба да реализују за најмање 6, а максимално 9 месеци.

Детаљно се можете информисати путем е-поште на адресу: smartstart@inovacionifond.rs.

Подносиоци пријаве могу поднети жалбу на исход прве (административне) и друге (фазе ужег избора) фазе евалуације (наводећи евидентне пропусте или грешке учињене током процеса) или из било ког другог разлога, подношењем жалби Фонду на: smartstart@inovacionifond.rs

Жалба мора бити написана на енглеском језику са препорученим ограничењем од 500 речи. Фонд ће доставити званичан одговор на упућену жалбу најкасније у року од 8 календарских дана од пријема жалбе.