Јавни позив за Програм сарадње науке и привреде

Јавни позив је затворен.

Јавни позив за Програм сарадњe науке и привреде

У складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20) и Програма распореда и коришћења средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2021. годину, који је саставни део Закључка Владе РС 05 Број: 401-994/2021 од 4. фебруара 2021. године

 

 Фонд за иновациону делатност
 објављује

Јавни позив за Програм сарадње науке и привреде (COLLABORATIVE GRANT SCHEME PROGRAM)

 

Циљеви Програма:

Циљ Програма сарадње науке и привреде (у даљем тексту: Програм) је да помогне истраживања која су од значаја за привреду тако што ће подстаћи предузећа из приватног сектора и јавне научноистраживачке организације да се упусте у заједничке истраживачко-развојне пројекте са циљем стварања нових или побољшаних комерцијално оријентисаних производа и услуга, као и иновативних технологија са значајним будућим учинком и тржишним потенцијалом.

Финансирање додељено од стране Фонда може покрити:

 • Максимум 70% укупних трошкова пројекта (Одобрени Буџет Пројекта) за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве микро или мало привредно друштво и максимално 60% од укупно одобреног буџета пројекта за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве средње привредно друштво.

Сваки Подносилац Пријаве мора обезбедити обавезно суфинансирање за пројекат на следећи начин:

 • Минимум 30% укупног Одобреног Буџета Пројекта за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве микро или мало привредно друштво и 40% за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве средње привредно друштво.

Суфинансирање од стране Подносиоца Пријаве мора доћи из других, приватних извора, независно од Фонда или било ког другог јавног програма финансирања.

Трајање пројекта у оквиру Програма може бити највише до 24 месеца.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, овај програм је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:

 • Храна за будућност;
 • Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на Вештачку Интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025);
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Најмање 50% расположивих средстава за овај јавни позив биће опредељено за пријаве из горенаведених приоритетних домена, уколико буде доступно довољно квалитетних пројеката.

Услови учешћа:

 • Подносилац Пријаве је конзорцијум који испуњава следеће:
  • Главни подносилац Пријаве мора бити микро, мало или средње привредно друштво  у већинском приватном власништву, основано у Србији у складу са важећим Законом о привредним друштвима Републике Србије, са годишњим пословним приходом од најмање ЕУР 200,000 (у последњој фискалној години, или у текућој години уколико је применљиво) и мора бити профитабилно;
  • Конзорцијум мора укључивати најмање једну јавну (у већинском државном власништву) научноистраживачку организацију као Главног коподносиоца Пријаве, регистровану и акредитовану у Србији и наведену на листи акредитованих научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја, која је доступна на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/, релевантну за област индустрије и технологије која је описана у предложеном пројекту.

Поред обавезног Главног подносиоца Пријаве и Главног коподносиоца Пријаве наведених горе, конзорцијум може укључивати и друга микро и мала привредна друштва из приватног сектора и/или научноистраживачке организације, како домаће, тако и стране, и иновационе центре универзитета/факултета у Србији као Коподносиоце Пријаве, док год је њихово ангажовање оправдано развојним потребама предлога Пројекта. Конзорцијум не може имати више од пет (5) чланова.

Привредна друштва која испуњавају било који од следећих критеријума, НИСУ подобна за пријаву:

 • Подносилац Пријаве је финансиран кроз било који од програма Фонда за исте или сличне активности;
 • Подносилац Пријаве се сматра повезаним лицем са великим привредним друштвом  (домаћим или страним) или је више од 10% у власништву великог привредног друштва (домаћег или страног);
 • Главни подносилац Пријаве је примио више од ЕУР 600,000 средстава грант финансирања кроз било који програм Фонда (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм трансфера технологије, Програм сарадње науке и привреде и друге) током целокупног времена постојања Подносиоца Пријаве и свих његових бивших, садашњих и будућих повезаних лица  (укључујући зависна друштва, контролисана друштва или повезана друштва која су мењала своје пословно име). Како би се прецизирало, Главни подносилац Пријаве може примити кумулативно највише ЕУР 600,000 средстава грант финансирања током целокупног времена постојања Подносиоца Пријаве и свих његових бивших, садашњих и будућих повезаних лица укључујући било какво додељено финансирање у оквиру овог јавног позива;
 • Главни подносилац Пријаве тренутно има активан пројекат који спроводи кроз било који од Фондових програма финансирања (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде).

Следеће буџетске категорије су подобне за финансирање:

 • Људски ресурси (запослени Главног Подносиоца Пријаве и друго особље директно плаћено са рачуна пројекта – може укључивати све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на Пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању (изнајмљивање канцеларије и радионице, трошак електричне енергије, књиговодствене услуге и рачуноводство и правне услуге) до 2% укупног буџета пројекта;
 • Накнада за чланове конзорцијума (не рачунајући Главног подносиоца Пријаве);
 • Екстерне услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пословно саветовање (максимум 20% Одобреног Буџета Пројекта; развој пословања, истраживање тржишта);
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

Следеће буџетске категорије нису подобне за финансирање:

 • Отплаћивање камата или дуга;
 • Плаћања и провизије за могуће губитке или дугове у будућности;
 • Трошкови за које Корисник гранта пријави да се финансирају кроз неку другу акцију или радни програм из других јавних извора финансирања;
 • Куповина земљишта или зграда, укључујући било какво реновирање;
 • Губици по основу негативних курсних разлика, накнаде и казне;
 • Кредити трећим лицима;
 • Нефинансијска улагања;
 • Трошкови зарада за запослене у државној администрацији;
 • Порези, укључујући ПДВ, царине и накнаде;
 • Маркетинг, трошкови продаје и дистрибуције за промоцију технологије, производа или услуге;
 • Трошкови репрезентације;
 • Трошкови регрутовања, пресељења или претплате;
 • Путни трошкови (укључујући дневнице);
 • Набавка половних или префабрикованих добара;
 • Активности које су наведене у Фондовом Оквирном плану за управљање животном средином и социјалним питањима под одељком Изузеци доступном нa:http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/psnp-dokumentacija-2021
 • Исплата готовине са рачуна пројекта;

Пријаве ће бити процењене на основу следећих критеријума:

 • Квалификације менаџмента и кључног особља и способност конзорцијума да реализује пројекат;
 • Квалитет и потенцијал за сарадњу чланица конзорцијума;
 • Иновативна технологија, производ или услуга; јасно одређена и неспорна права интелектуалне својине и њен потенцијал;
 • Јасна тржишна потреба, конкурентска (по могућности глобална или ЕУ) позиција и потенцијал за комерцијализацију;
 • Ниво суфинансирања, коришћење средстава и адекватност буџета пројекта (предност ће бити дата Пријавама са вишим нивоом суфинансирања);
 • Квалитетно развијен организационални дизајн и систем управљања пројектом (укључујући јасне улоге, задужења, овлашћења и одговорности за све чланице конзорцијума и квалитетно осмишљен процес контроле учинка и стратегију управљања ризиком).

Само ће Пријаве који испуњавају све горе наведене критеријуме и остварују изузетне резултате у њима бити предложене за финансирање. Додатни детаљи у вези са процесом процене могу се наћи у Смерницама за процену пројеката (енг. „Review Guidelines), доступним на: http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/psnp-dokumentacija-2021  

Потребна документација за пријаву

Да би се Пријава узела у разматрање, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање Пријава у електронском облику кроз интернет портал Фонда. Комплетан сет неопходне документације је доступан на интернет страници Фонда за иновациону делатност: (http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/psnp-dokumentacija-2021).  Подносиоци Пријава су у обавези да користе предефинисане обрасце докумената за пријаву које обезбеђује Фонд за иновациону делатност.

Да би се пријавили за финансирање Подносилаци Пријаве су у обавези да поднесу следећу документацију:

 • Изјава Подносиоца Пријаве;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација  пројекта*;
 • Финансијска предвиђања (Очекивани приходи за наредних 5 година).
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5, у слободној форми, на енглеском језику);
 • Финансијски извештаји Главног Подносиоца Пријаве за последњу применљиву годину.

Напомена: Документација Пријаве мора бити достављена у идентичном визуелном и структурном формату и стилу у коме се налази на интернет страници Фонда. Било који покушај да се модификује документација Пријаве путем откључавања и/или мењања формула или текста резултираће дисквалификацијом Пријаве из даље евалуације. Подносиоци Пријаве могу користити опције за форматирање стила у оквиру предефинисаних текстуалних поља у пословном плану.

*Образац PowerPoint презентације је једини изузетак, и треба бити поднет у складу са упутствима назначеним у самом обрасцу.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања предлога пројекта, поднесена документација предлога пројекта мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво (изјава подносиоца пријаве и финансијски извештаји).

Могуће је подношење само једне Пријаве по јавном позиву.

Крајњи рок за подношење пријава је 29. април 2021. године до 15 часова.

Непотпуне Пријаве, као и Пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање пријава неће бити узете у разматрање.

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма сарадње науке и привреде и сет неопходне документације доступни су на: http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/psnp-dokumentacija-2021

Правила државне помоћи се примењују на средства која Корисник гранта добија од Фонда кроз Програм у складу са Правилником Фонда о правилима за доделу државне помоћи.

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: http://www.inovacionifond.rs/prijava

Контакт: cgs@inovacionifond.rs