Jавни позив

Јавни позив је затворен.

Јавни позив за Програм суфинансирања иновација

У складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19 и 62/20 - др.закон - у даљем тексту: Буџетски акт) и Закључка Владе   05   Број: 401-422/2020 од 30. јануара 2020. године, a ради реализације Закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Сл. гласник РС - Међународни уговори”, број 24/15-4, са изменама и допунама у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 48-6875/2018 од 30. јула 2018. године)

                                                                      Фонд за иновациону делатност
                                                                                         објављује

                       Јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS PROGRAM)

Циљеви Програма:

 • Подстицање комерцијализације истраживања и развоја и даљи развој иновативних компанија заснован на знању;
 • Подстицање постојећих микро, малих и средњих компанија у Србији да отпочну развој нових производа, услуга и технологија са високом додатом вредношћу;
 • Подстицање успостављања сарадњи/партнерстава између српских микро, малих и средњих компанија са међународним компанијама/ организацијама;
 • Повећање броја технолошких компанија и њихова припрема за додатне инвестиционе могућности и раст.

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) може доделити по појединачном пројекту је 300.000 евра.

Финансирање додељено од стране Фонда може покрити:

 • Максимум 70% укупних трошкова пројекта (Одобрени Буџет Пројекта) за микро и мала привредна друштва и максимално 60% од укупно одобреног буџета пројекта за средња привредна друштва.

Сваки Подносилац Пријаве мора обезбедити обавезно суфинансирање за пројекат на следећи начин:

 • Минимум 30% укупног Одобреног Буџета Пројекта за микро и мала привредна друштва и 40% за средња привредна друштва.

Суфинансирање од стране Подносиоца Пријаве мора доћи из других, приватних извора, независно од Фонда или било ког другог јавног програма финансирања.

Правила државне помоћи се примењују на средства која Корисник гранта добија од Фонда кроз Програм суфинансирања иновација у складу са Правилником Фонда о правилима за доделу државне помоћи.

Трајање пројекта у оквиру Програма суфинансирања иновација може бити највише до 24 месеца.

„Ројалти плаћања“ су обавеза корисника гранта у случају успешног исхода финансираног пројекта (уколико пројекат резултира оствареним приходом) и подразумевају годишњу исплату Фонду од 5% укупног годишњег прихода генерисаног продајом нове технологије/производа/услуге (15% ако је у питању лиценцирање технологије/производа/услуге трећем лицу) у року од 5 година од завршетка пројекта, или до највише 120% од укупно додељеног гранта, шта год буде прво испуњено. Фонд за иновациону делатност сноси ризик заједно са корисником гранта у случају неуспешног развоја производа/услуге/технологије, тако да се у том случају не захтевају „ројалти плаћања“.

Фoнд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, овај програм је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:

 • Храна за будућност;
 • Информационо-комуникационе технологије;
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Најмање 50% расположивих средстава за овај јавни позив биће опредељено за пријаве из горенаведених приоритетних домена, уколико буде доступно довољно квалитетних пројеката.

Услови учешћа у Програму суфинансирања иновација:

 • Подносилац Пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
 • Подносилац Пријаве је приватно (најмање 51% у приватном власништву) микро, мало или средње предузеће, основано у Србији складу са важећим Законом о рачуноводству, искључујући новооснована правна лица онако како су дефинисана у складу са овим законом;
 • Подносилац Пријаве је остварио пословни приход у висини од најмање ЕУР 200.000 у претходној или текућој пословној години и послује са добитком.

Привредна друштва која испуњавају било који од следећих критеријума, НИСУ подобна за пријаву:

 • Подносилац Пријаве који је финансиран кроз било који од програма финансирања Фонда за исте или сличне активности;
 • Подносилац Пријаве је остварио приходе веће од ЕУР 50.000.000 у било којој од претходне две године;
 • Подносилац Пријаве је под контролом и/или у већинском власништву (више од 50%) матичне компаније, која је остварила приходе, или је део групе која је остварила приходе веће од ЕУР 50.000.000 у било којој од претходне две године.

Подносилац Пријаве не може примити више од ЕУР 600.000 средстава грант финансирања кроз било који програм Фонда (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде, Програм ТТФ и друге) током целокупног времена постојања Подносиоца Пријаве и свих његових бивших, садашњих и будућих повезаних лица  (укључујући зависна друштва, контролисана друштва или повезана друштва која су мењала своје пословно име).

Следеће буџетске категорије су подобне за финансирање:

 • Људски ресурси (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Екстерне услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пословно саветовање (максимум 20% Одобреног Буџета Пројекта; развој пословања, истраживање тржишта);
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

Следеће буџетске категорије нису подобне за финансирање:

 • Отплаћивање камата или дуга;
 • Плаћања и провизије за могуће губитке или дугове у будућности;
 • Трошкови за које Корисник гранта пријави да се финансирају кроз неку другу акцију или радни програм из других јавних извора финансирања;
 • Куповина земљишта или зграда, укључујући било какво реновирање;
 • Губици по основу негативних курсних разлика, накнаде и казне;
 • Кредити трећим лицима;
 • Нефинансијска улагања;
 • Трошкови зарада за запослене у државној администрацији;
 • Порези, укључујући ПДВ, царине и накнаде;
 • Маркетинг, трошкови продаје и дистрибуције за промоцију технологије, производа или услуге;
 • Трошкови репрезентације;
 • Трошкови регрутовања, пресељења или претплате;
 • Путни трошкови (укључујући дневнице);
 • Набавка половних или префабрикованих добара;
 • Активности које су наведене у Оквирном плану за управљање животном средином и социјалним питањима под одељком Изузеци доступном на http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-2020;
 • Исплата готовине са наменског рачуна пројекта;

Пријаве ће бити процењене на основу следећих критеријума:

 • Квалификације менаџмента и кључног особља и способност компаније/тима да реализује пројекат;
 • Иновативна технологија, производ или услуга; корисност и јединственост иновације; јасно одређена и неспорна права интелектуалне својине;
 • Јасна тржишна потражња и потенцијал за комерцијализацију;
 • Потенцијал за остваривање прихода/стратешког партнерства у року од две до три (2-3) године након почетка пројекта;
 • Изводљива методологија и способност имплементације;
 • Коришћење средстава и адекватност буџета пројекта;
 • Управљање ризиком технологије и имплементације.

Само ће Пријаве који испуњавају све горе наведене критеријуме бити предложене за финансирање. Додатни детаљи у вези са процесом процене могу се наћи у Смерницама за процену пројеката (енг. „Review Guidelines“), доступним на: http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-2020.

Потребна документација за пријаву:

Да би се пријава узела у разматрање, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање пријава у електронском облику кроз интернет портал Фонда за иновациону делатност. Комплетан сет неопходне документације је доступан на интернет порталу Фонда за иновациону делатност и порталу Програма суфинансирања иновација (http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-2020). Подносиоци пријава су у обавези да користе предефинисане обрасце докумената за пријаву које обезбеђује Фонд за иновациону делатност.

Да би се пријавили за финансирање Подносилаци Пријаве су у обавези да поднесу следећу документацију:

 • Изјава Подносиоца Пријаве;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација  пројекта;
 • Финансијска предвиђања (Очекивани приходи за наредних 5 година).
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
 • Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5, у слободној форми, на енглеском језику);
 • Финансијски извештаји за претходну пословну годину, где је применљиво.

Напомена: Документација Пријаве мора бити достављена у идентичном визуелном и структурном формату и стилу у коме се налази на интернет страници Фонда. Било који покушај да се модификује документација Пријаве путем откључавања и/или мењања формула или текста резултираће дисквалификацијом Пријаве из даље евалуације. Подносиоци Пријаве могу користити опције за форматирање стила у оквиру предефинисаних текстуалних поља у пословном плану.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања предлога пројекта, поднесена документација предлога пројекта мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво.

Могуће је подношење само једне Пријаве по јавном позиву.

Крајњи рок за подношење пријава је 31. август 2020. године до 15 часова.

Непотпуне Пријаве, као и Пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање пријава неће бити узете у разматрање.

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма суфинансирања иновација и сет неопходне документације доступни су на: http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-2020

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: http://www.inovacionifond.rs/prijava/

Фонд за иновациону делатност
Вељка Дугошевића 54, секција Б4, 2. спрат
Научно-технолошки парк „Београд“
Контакт: matchinggrants@inovacionifond.rs