Јавни позив Serbia Ventures AI

У складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, број 92/2023) и Програмом распореда и коришћења средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2024. годину, који је саставни део Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-12449/2023 од 25. децембра 2023. године.

 

Фонд за иновациону делатност

објављује

Јавни позив за програм Serbia Ventures AI

 

Циљ програма је да мотивише квалификоване појединце, приватне инвеститоре и институције који имају капацитет да се баве финансирањем стартапа, да структурирају своје пословање у фондове предузетничког капитала основане у Србији и започну интензивније улагање у стартапе са високим потенцијалом за раст који развијају решења из области вештачке интелигенције.

Кроз овај јавни позив, Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) очекује пријаве од постојећих друштава за управљање алтернативним инвестиционим фондовима, као и од тимова који имају амбицију да успоставе ново друштво и управљају фондом предузетничког капитала у Србији. Након независне евалуације свих подобних пријава, Фонд ће инвестирати у најбољи предлог, тј. у најперспективније (постојеће или будуће) друштво за управљање фондом предузетничког капитала регистрованo у Србији у улози ограниченог партнера.

Максимални износ финансирања који Фонд може инвестирати у будући фонд  предузетничког капитала је 5.000.000 евра, уз ограничење да Фондова инвестиција не може премашити 50% укупног износа средстава које ће фонд предузетничког капитала на крају прикупити. Будући фонд предузетничког капитала мора инвестирати минимално 150% износа финансирања Фонда за иновациону делатност у српске стартапе.

Трајање инвестиције није унапред дефинисано јер је инвестициони циклус фондова предузетничког капитала по дефиницији вишегодишњи. Фондови предузетничког капитала који се пријављују за овај програм требало би да планирају десетогодишњи период пословања, који укључује петогодишњи период улагања и петогодишњи период изласка из инвестиција, уз могућност да се трајање фонда продужи највише два пута за по једну годину уз претходну сагласност ограничених партнера.

Услови конкурисања

Да би се сматрао подобним за учешће у овом програму, Подносилац Пријаве мора:

 • Бити регистрован у АПР-у као правно лице у форми ДОО, или као ДЗУАИФ лиценцирано од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије;
 • Бити у власништву генералних партнера у фонду предузетничког капитала дефинисаних у Пријави. Уколико пријаву подноси правно лице у форми ДОО физичка лица која су уједно и генерални партнери из пријаве на програм Serbia Ventures AI морају бити искључиви власници привредног друштва које подноси пријаву на програм;
 • Осигурати да укупан допринос генералних партнера представља најмање 1% прикупљеног капитала;
 • Доставити садржај Пријаве како је предвиђено у одељку „Садржај Пријаве и инструкције за подношење Пријаве'' овог приручника.

У тренутку пријављивања за програм Serbia Ventures AI, Подносилац Пријаве није у обавези да буде лиценциран од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије.

Садржај Пријаве

Пријава се доставља путем портала до предвиђеног рока за Пријаву и садржи следећу документацију:

 • Изјаву Подносиоца Пријаве (потписана, у ПДФ формату);
 • Бизнис план, достављен у слободном формату на енглеском језику, који би идеално требало да буде обима до 25 страница А4 формата, и који мора да садржи:
  • Опис руководећег тима фонда предузетничког капитала (тј. генералних партнера) укључујући њихове профиле, искуство, правну/управљачку структуру;
  • Претходно успешно искуство руководећег тима (енгл. track record) уколико постоји, или потврду меких или тврдих вештина и ресурса тима, пре свега из области вештачке интелигенције, који би обезбедили успешнo функционисање предложеног фонда предузетничког капитала ;
  • Преглед тржишта и мапирање сектора високог потенцијала и/или могућих инвестиционих прилика;
  • Стратегију алокације капитала (укључујући величину фонда, релевантне временске оквире улагања и продаје, сегментацију циљног тржишта, циљне (под)секторе, прогнозу динамике могућих инвестиционих прилика и демонстрацију способности проналажења и прибављања висококвалитетних инвестиционих прилика, итд.);
  • Кључне услове (укључујући накнаду за управљање, пренесену камату, минималну стопу приноса, циљну унутрашњу стопу повраћаја на инвестицију, подстицаје, затварање фонда, итд.)

Уколико финансирање буде одобрено од стране Фонда, Добитник финансирања биће у обавези да пре потписивања Уговора о улагању са Фондом буде у потпуности регистрован и лиценциран од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије и АПР-а као правно лице регистровано посебно за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима – ДЗУАИФ) као и да региструје алтернативни инвестициони фонд (фонд предузетничког капитала) у Србији и добије одговарајућу лиценцу у складу са захтевима прописаним од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије и другим важећим законским захтевима.

Критеријуми за оцењивање Пријава:

 • Руководећи тим / Генерални партнери
 • Сегментација тржишта и анализа могућих инвестиционих прилика
 • Инвеститорска теза / Стратегија алокације капитала
 • Састав фонда и база ограничених партнера
 • Предложени услови и економика фонда

Област технологије/индустријски сектор: Да би био у складу са захтевима Програма, ДЗУАИФ ће морати да уложи најмање 70% средства из будућег фонда предузетничког капитала у стартапе који развијају решења базирана на вештачкој интелигенцији.

Неопходна документација је доступан на интернет страници Фонда за иновациону делатност: Документација

Због међународног процеса евалуације, Пријава мора бити на енглеском језику.

Крајњи рок за подношење Пријава је 24. септембар 2024. године до краја дана.

Непотпуне Пријаве, као и Пријаве које нису достављене до крајњег рока за подношење Пријава неће бити узете у разматрање.

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: ПРИЈАВА

Контакт: serbiaventures@inovacionifond.rs