Акти

На овој страни су објављени акти који се односе на пословање Фонда.

  • Стратегија паметне специјализације
  • Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године
  • Закон о иновационој делатности
  • Статут
  • Правилник о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података
  • Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
  • Правилник Фонда за иновациону делатност о правилима за доделу државне помоћи
  • Акт о процедурама за избор независних међународних стручних консултаната за поступке реализације програма финансирања Фонда
  • Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке