Program za razvoj i inovacije preduzeća Zapadnog Balkana

                                            

Program za razvoj preduzeća i inovacija Zapadnog Balkana (Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility – WB EDIF), pokrenula je Evropska unija 2012. godine kao sveobuhvatni skup mera za  poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća (MSP) izvorima finansiranja i, šire, opšti ekonomski razvoj Zapadnog Balkana. Cilj Programa je podsticanje i promovisanje nastanka novih i razvoj postojećih inovativnih preduzeća sa visokim potencijalom za rast, kao i nastanak regionalnog tržišta preduzetnog kapitala. Od početnih 145 miliona evra, Program će efektivno raspolagati sa 300 miliona evra za direktno finansiranje MSP.  

Programom koordinira Evropski investicioni fond, a realizuje se u saradnji sa ekonomijama zapadnog Balkana, Evropskom komisijom, Evropskom investicionom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. 

Kroz Program su uspostavljena četiri komplementarna mehanizma finansijske podrške za MSP:

  1. Fond za inovativna preduzeća (Enterprise Innovation Fund ENIF) – Fond preduzetnog kapitala za finansiranje inovatnih MSP u početnoj fazi razvoja;
  2. Fond za razvoj preduzeća (Enterprise Expansion Fund ENEF) – Fond razvojnog kapitala koji se  fokusira na već uspostavljena MSP sa visokim potencijalom za rastom, a kojim upravlja Evropska banka za obnovu i razvoj;
  3. Kreditna linija za garantovanje kreditiranja (Guarantee Facility GF), čiji je cilj poboljšanje mogućnosti pristupa MSP finansiranju od strane banaka, kao i potencijalno smanjenje troškova zaduživanja putem osiguranja kreditnog portfolija finansijskim posrednicima. Ovom komponentom upravlja Evropski investicioni fond;
  4. Tehnička podrška (TA Facility), čiji je cilj da unapredi regulatorni okvir od značaja za inovativna MSP sa visokim potencijalom rasta, kroz podršku zemljama učesnicama ovog programa pri sprovođenju prioritetnih reformi.

Fond za inovativna preduzeća 

Fond za inovativna preduzeća (Enterprise Innovation Fund ENIF) je fond preduzetnog kapitala u čijem su fokusu inovativna MSP na Zapadnom Balkanu. Strategija ENIF je da investira u lokalne timove izvanrednih veština sa ambicijom i potencijalom da se razvijaju regionalno ili globalno.

ENIF je osnovan 2015. godine kao nezavisno telo, a njime upravlja South Central Ventures koji ima kancelarije u Beogradu, Skoplju i Zagrebu. 

Za više informacija možete se obratiti na: info@sc-ventures.com


Fond za inovacionu delatnost je učestvovao u pokretanju Programa, a ovlašćen je od strane Vlade Republike Srbije da učestvuje u njegovom radu i koordinira u ime Republike Srbije. Za potrebe učešća Republike Srbije kao investitora u Fondu za inovativna preduzeća sredstva su obezbeđena sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.