Informator o radu

Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

Informator o radu Fonda za inovacionu delatnost je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ broj 65/2010).

Informator o radu možete preuzeti u doc. formatu i PDF format​.   


Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
Preuzmite obrazac 

Ovlašćeno lice za informacije od javnog značaja Fond za inovacionu delatnost je Mirjana Janjić, operativni menadžer u Fondu za inovacionu delatnost, odnosno u njegovom odsustvu Ana Mojsilović, samostalni stručni savetnik u Fondu za inovacionu delatnost.