GovTech

GovTech program ima za cilj da podstakne javni sektor da koristi inovativno tehnološka rešenja u pružanju usluga i u svom poslovanju, te da na taj način ubrza digitalnu transformaciju javnog sektora i „otvori vrata“ disruptivnim tehnologijama. Ovim pristupom u modernizaciji javnog sektora promoviše se jednostavna, efikasna i transparentna državna administracija sa fokusom na građane. Jedan od načina u ovom pristupu je saradnja javnog sektora sa inovativnim subjektima, koji koristeći podatke, disruptivne tehnologije i inovativne metodologije, kreiraju proizvode i usluge kojima se rešavaju izazovi u javnom sektoru.

GovTech program sprovodi se kroz dve faze:

 • Prva faza: Subjekti javnog sektora podnose prijave u kojima kandiduju probleme, odnosno izazove sa kojima se suočavaju, a za koje na tržištu nije dostupno adekvatno rešenje. Rezultat prve faze je lista odobrenih izazova javnog sektora za koje će se u drugoj fazi tražiti inovativno rešenje.
 • Druga faza: Inovativni subjekti i naučnoistraživačke organizacije podnose prijave sa inovativnim rešenjima za izazove javnog sektora, izabrane u prvoj fazi programa.

Tokom upravo završene prve faze programa javni subjekti kandidovali su ukupno 54 izazova, od kojih je Komisija izabrala 24 za koje će se rešenja tražiti tokom druge faze programa i nalaze se u okviru Liste izazova.

Iznos sredstava

Za realizaciju GovTech programa obezbeđeno je 150.000.000 dinara iz budžeta Republike Srbije. Sredstva su namenjena za finansiranje rešavanja izazova koji budu izabrani u prvoj fazi programa, a maksimalni iznos finansiranja koji Fond može dodeliti po jednom rešenju je:

 • do 14.000.000 dinara (~120.000 evra) za razvoj novog rešenja koje ne postoji na tržištu, i
 • do 7.000.000 dinara (~60.000 evra) za adaptaciju postojećeg rešenja prema potrebama Javnog subjekta.

Ko može da se prijavi?

 • mikro, malo ili srednje privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu, osnovano u Srbiji, ili
 • naučnoistraživačka organizacija akreditovane od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za naučno-istraživačku delatnost. Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na linku

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijave:

 • Predlog rešenja;
 • Popunjena i potpisana Izjava Podnosioca prijave;
 • Popunjen Budžet;
 • Prezentacija rešenja u slobodnom formatu, sačinjena na osnovu instrukcija;
 • Popunjen Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. Environmental Screening Questionnaire - ESQ);
 • Biografije ključnih članova tima koji će biti angažovani na rešavanju izazova (maksimum 5, u slobodnoj formi).

Prijave rešenja za izazove podnose se putem Fondovog portala za prijavu putem linka.

Dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na stranici Dokumentacija.

Javni poziv za drugu fazu Programa dostupan je na linku.

Javni poziv: Zatvoren

Kontakt: govtech@inovacionifond.rs