Program ranog razvoja

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu.

Program ranog razvoja

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište..

Visina iznosa finansiranja:

• do 120.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta

• najmanje 30% odobrenog budžeta projekta obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

Uslovi za konkurisanje:

• Mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom i većinskom vlasništvu rezidenata Republike Srbije osnovano u Srbiji i ne starije od deset (10) godina u trenutku podnošenja Prijave;

Oblast/sektor: Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektor.

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja:

• Izjava Podnosioca prijave;

• Poslovni plan

• Budžet projekta

• Prezentacija projekta

• Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ)

• Biografije ključnih članova projektnog tima angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku);

• Finansijski izveštaji za poslednju godinu (ukoliko je primenjivo)

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija - decembar 2023.

Javni poziv je dostupan na linku.

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku.

Javni poziv: Zatvoren

Kontakt: minigrants@inovacionifond.rs

 


U periodu između 2011. i 2016. godine, Fond je implementirao Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji je finansiran kroz Pretpristupne fondove Evropske unije za 2011. godinu (IPA 2011), a administriran od strane Svetske banke, u okviru koga su kreirana i realizovana dva pilot programa - Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija – čiji cilj je da podrže inovativne startape i postojeća mala i srednja preduzeća u Srbiji.

Od 2017. godine finansiranje za sprovođenje Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija obezbeđeno je iz budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanje (na osnovu sporazuma o zajmu sa Svetskom bankom).

Sredstva za finansiranje Programa ranog razvoja su obezbeđena po osnovu Ugovor o Direktnom grantu - Razvoj novih proizvoda i usluga od strane MSP kroz komercijalizaciju istraživanja, kroz Pretpristupne fondove Evropske unije za 2014. godinu (IPA 2014).

Sredstva za finansiranje Programa ranog razvoja su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2021. godinu.

Sredstva za finansiranje Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede su obezbeđena po osnovu Ugovora o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP kroz Pretpristupne fondove Evropske unije za 2018. godinu (IPA 2018).

Sredstva za finansiranje Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede su obezbeđena po osnovu Ugovora o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i rasta malih i srednjih preduzeća kroz Pretpristupne fondove Evropske unije za 2019. godinu (IPA 2019).