Naša organizacija

Organizaciona struktura Fonda za inovacionu delatnost obezbeđuje efikasno funkcionisanje i adekvatnu raspodelu ljudskih resursa.

Organizacija

Polazeći od vrste poslova i potrebe da se na funkcionalnom principu obezbedi obavljanje srodnih međusobno povezanih poslova, U Fondu za inovacionu delatnost obrazovani su osnovni organizacioni delovi:

  1. Kabinet direktora;
  2. Sektor za upravljanje programima;
  3. Sektor za pravne i ekonomske poslove.

U Kabinetu direktora obavljaju se poslovi koji se odnose na poslove pripreme materijala o kojima odlučuje direktor, administrativno-kancelarijske poslove za potrebe Fonda, odnose s javnošću, poslovne korespodencije i distribucije internih akata. 

U Sektoru  za upravljanje programima obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i realizaciju programa i projekata Fonda i to: priprema i praćenje realizacije programa i projekata Fonda, posredovanje u vezi sa finansiranjem inovacione delatnosti iz raspoloživih izvora finansiranja; multilateralna i bilateralna saradnja sa međunarodnim i domaćim institucijama vezano za finansiranje programa i projekata; nadzor projekata Fonda; vođenje baze podataka o korisnicima finansiranja, programima i projektima Fonda, kao i potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima za njihovu realizaciju: poslovi koji se odnose na praćenje realizacije i nadzor projektinh  aktivnosti Korisnika finansiranja, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Sektoru za pravne i ekonomske poslove obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa za poslovanje Fonda koji se odnose na normativno - pravne, opšte - pravne, finansijsko - materijalne poslove, finansijsko praćenje i praćenje nabavki Korisnika finansiranja i prateći tehnički poslovi. 

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u Fondu za inovacionu delatnost (ažurirana 29. februara 2024. godine)