Program sufinansiranja inovacija

Program sufinansiranja inovacija namenjen je privatnim preduzećima koja već imaju tržišno prisustvo i nastoje da ojačaju svoju poziciju kroz stvaranje inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija.

Program sufinansiranja inovacija

Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za komercijalizaciju istraživanja i razvoja. Program ima za cilj dalji razvoj postojećih inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje sa međunarodnim partnerima i povećanje broja tehnoloških kompanija.  

Visina iznosa finansiranja:

 • do 500.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća
 • najmanje 30%, odnosno 40% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

Uslovi za konkurisanje:

 • mikro, malo ili srednje preduzeće
 • osnovano u Srbiji
 • u većinskom privatnom vlasništvu

Oblast/ sektor: Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora.

Vreme realizacije projekta: do 18 meseci

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja:

 • Izjava Podnosioca prijave
 • Poslovni plan
 • Budžet projekta
 • Prezentacija projekta
 • Finansijska predviđanja (očekivani prihodi za narednih 5 godina)
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ)
 • Biografije ključnih članova projektnog tima angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku)
 • Finansijski izveštaji za prethodnu poslovnu godinu, gde je primenljivo.

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija - decembar 2023.

Javni poziv je dostupan putem linka.

Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku.

Javni poziv: Zatvoren

Kontakt: matching.grants@inovacionifond.rs 


U periodu između 2011. i 2016. godine, Fond je implementirao Projekat podrške inovacijama u  Srbiji , koji je finansiran kroz Pretpristupne fondove Evropske unije za 2011. godinu (IPA 2011), a administriran od strane Svetske banke, u okviru koga su kreirana i realizovana dva pilot programa - Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija – čiji cilj je da podrže inovativne startape i postojeća mala i srednja preduzeća u Srbiji.

Od 2017. godine finansiranje za sprovođenje Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija obezbeđeno je iz budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanje (na osnovu sporazuma o zajmu sa Svetskom bankom).  

Sredstva za finansiranje Programa sufinansiranja inovacija su obezbeđena i po osnovu Ugovor o Direktnom grantu - Razvoj novih proizvoda i usluga od strane MSP kroz komercijalizaciju istraživanja, kroz Pretpristupne fondove Evropske unije za 2014. godinu (IPA 2014).

Sredstva za finansiranje Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede su obezbeđena po osnovu Ugovora o direktnom grantu - Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP kroz Pretpristupne fondove Evropske unije za 2018. godinu (IPA 2018).

Sredstva za finansiranje Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede su obezbeđena po osnovu Ugovora o direktnom grantu -  Povećanje inovacionih kapaciteta i rasta malih i srednjih preduzeća kroz Pretpristupne fondove Evropske unije za 2019. godinu (IPA 2019).