Program Serbia Ventures - Biotech

Program je dizajniran da podstakne privatne investitore, pojedince visoke neto vrednosti i institucije da se upuste u finansiranje startapa sa visokim potencijalom za rast, koji razvijaju proizvode i usluge u cilju rešavanja globalnih izazova iz oblasti biotehnologije.

Serbia Ventures - Biotech

Program je dizajniran da podstakne privatne investitore, pojedince i institucije da se aktivno uključe u finansiranje biotehnoloških startapa sa visokim potencijalom za rast tako što će osnovati fond preduzetničkog kapitala u Srbiji. Kroz ovaj program, Fond za inovacionu delatnost će investirati u fond preduzetničkog kapitala u Srbiji u ulozi ograničenog partnera i pomoći da se stvori značajan tržišni efekat na inovacioni ekosistem u Srbiji.

Iznos finansiranja:

 • Do 5,000,000 EUR, uz obavezni preduslov da je izabrani fond preduzetničkog kapitala već prikupio ili da je pribavio namere svojih ograničenih partnera/investitora da će prikupiti najmanje 3,000.000 EUR u prvoj rundi finansiranja, u roku od 12 meseci od dobijanja licence od Komisije za hartije od vrednosti.  

Uslovi podobnosti:

 •  Društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo registrovano u APR-u, ili kao DZUAIF licencirano od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije
 • U većinskom privatnom vlasništvu;
 • U kojima je učešće generalnih partnera kroz društvo za upravljanje najmanje 1% ukupnog kapitala fonda.

Podnosilac Prijave može da dobije sredstva od Fonda tek nakon što postane u potpunosti registrovan i licenciran od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i APR-a kao pravno lice registrovano posebno za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima) i potom registruje Fond preduzetničkog kapitala (alternativni investicioni fond) u Srbiji i dobije odgovarajuću licencu u skladu sa zahtevima propisanim od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i drugim važećim propisima.

Oblasti nauke i tehnologije/industrijski sektor: Budući fond preduzetničkog kapitala mora da investira isključivo u startape koji se direktno ili indirektno bave razvojem proizvoda ili usluga iz domena biotehnologije (npr. bioinformatika, tehnologije koje uključuju biosenzore, biomarkere, medicinska sredstva u vezi sa biotehnologijom...)

Trajanje investicije Fonda za inovacionu delatnost: 10 godina sa opcijom produženja trajanja u skladu sa pravilima za poslovanje samog fonda preduzetničkog kapitala i sporazuma sa ograničenim partnerima

Dokumentacija koja se mora dostaviti u Prijavi:

 • Izjava podnosioca prijave (potpisana) 
 • Biznis plan, dostavljen u slobodnom formatu na engleskom jeziku, koji bi idelano trebalo da bude obima do 25 stranica A4 formata i mora da sadrži:
  • Rukovodeći tim fonda preduzetničkog kapitala (uključujući profile, iskustva, akcionare, pravnu/upravljačku strukturu). Rukovodeći tim mora imati jednog ključnog člana koji poseduje iskustvo iz oblasti biotehnologije i koji mora biti član investicione komisije fonda sa pravom glasa;
  • Rezultati upravljačkog tima (ako postoje, ili opravdanje timskih sposobnosti i resursa koji će osigurati uspešno funkcionisanje predloženog fonda preduzetničkog kapitala); 
  • Pregled tržišta i mapiranje sektora visokog potencijala i/ili mogućih investicionih prilika;
  • Strategiju alokacije kapitala (uključujući veličinu fonda, relevantne vremenske okvire ulaganja i prodaje, segmentaciju ciljnog tržišta, ciljne podsektore, prognozu dinamike mogućih investicionih prilika i demonstraciju sposobnosti pronalaženja i pribavljanja visokokvalitetnih investicionih prilika, itd.);
  • Ključni uslovi (uključujući upravljačku naknadu, učešće u dobiti, minimalnu stopu prinosa, ciljanu internu stopu povraćaja, podsticaje, likvidaciju, itd.). 

U trenutku prijavljivanja za Program, Podnosilac Prijave nije u obavezi da bude licenciran od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Javni poziv: Zatvoren

Prijave moraju biti dostavljene putem Fondov portala na engleskom jeziku: PRIJAVA

Kontakt: serbiaventures@inovacionifond.rs